GR20091216 punt 6: gemeentelijk sociaal woonobjectief

6. GEMEENTELIJK SOCIAAL WOONOBJECTIEF TE REALISEREN TEGEN 2020 DOOR MIDDEL VAN SOCIALE HUURWONINGEN, KOOPWONINGEN EN KAVELS - GOEDKEURING.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, in bijzonder boek 4 dat handelt over de maatregelen omtrent betaalbaar wonen of de artikelen 4.1.1 tot 4.1.26;

 

Gelet op de brief van 16 juli 2009 van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij een mathematische verdeling uitgewerkt is van het bindend sociaal objectief dat vastgesteld is in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

 

Overwegende dat het sociaal woonaanbod dat in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is vooropgesteld ten minste moet worden verwezenlijkt en dat dit een gemeentelijke rechtsplicht meebrengt bestaande uit een gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels;

 

Overwegende dat dit concreet betekent dat er tegen 2020 in Vlaanderen 65 000 sociale wooneenheden moeten worden voorzien, opgesplitst in 43 000 sociale huurwoningen, 21 000 sociale koopwoningen en 1 000 sociale kavels;

 

Overwegende dat deze gewestelijke objectieven proportioneel verdeeld worden naar objectieven voor de vijf provincies en dat elke provincie een mathematische verdeling doet naar haar steden en gemeenten;

 

Overwegende dat in de brief van 16 juli 2009 van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij deze mathematische verdeling uitgewerkt is en het volgende objectief geeft aan Ninove:

 

Objectief koopwoningen  Objectief kavels Objectief huurwoningen

 122

 6

 254

 

Overwegende dat mits het indienen van een gemotiveerd voorstel kan afgeweken worden van deze cijfers;

 

Gelet op de brief van 5 oktober 2009 van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij aan de stad gevraagd wordt om uiterlijk 31 december 2009 een gemotiveerd voorstel in te sturen over het aantal sociale koopwoningen en het aantal sociale kavels dat de stad Ninove minimaal wil realiseren tegen 2020;

 

Gelet op het lokaal woonoverleg van 16 november 2009 met de sociale huisvestingsmaatschappijen, de stad, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor en het Vlaams gewest, waarbij deze vooropgestelde cijfers besproken en geëvalueerd zijn;

 

Gelet op het verslag van 20 november 2009 van dit lokaal woonoverleg waarbij in het besluit een advies geformuleerd wordt dat voorstelt om de cijfers opgelegd door de provincie te volgen en 254 sociale huurwoningen, 122 sociale koopwoningen en 6 sociale kavels te voorzien tegen 2020;

 

Overwegende dat de gemeenteraad het advies van het lokaal woonoverleg volgt en kennisneemt van de cijfers voorgesteld door de provincie;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het vooropgesteld gemeentelijk sociaal objectief dat oplegt om 122 sociale koopwoningen, 6 sociale kavels en 254 sociale huurwoningen bijkomend te voorzien tegen 2020 wordt goedgekeurd.

2. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen wordt van deze beslissing in kennis gesteld.