GR20091216 punt 3: OCMW-budget

3. OCMW - BUDGET 2010 - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 148 tot 159;

 

Gelet op het advies van het Overlegcomité O.C.M.W./stad Ninove van 17 november 2009;

 

Gelet op het besluit van 20 november 2009 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarbij het budget van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2010 werd vastgesteld;

 

Overwegende dat voor het O.C.M.W.-budget geput werd uit de reserves en dat hierdoor de gemeenteraad de budgetten voor 2010 dient goed te keuren;

 

Overwegende dat de gemeentelijke toelage € 4.852.200,00 bedraagt volgens het budget 2010 en € 4.852.200,00 volgens het meerjarenplan 2009 - 2013 van het O.C.M.W.;


BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 11 nee-stemmen


1. Het O.C.M.W.-budget 2010 wordt goedgekeurd.

2. De gemeentelijke toelage voor het dienstjaar 2010 bedraagt € 4.852.200,00.

3. Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.