GR20091216 punt 17: opcentiemen verkrotting

17. OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMSE GEWEST GEHEVEN HEFFING TER BESTRIJDING VAN VERKROTTING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van de leegstand en de verkrotting van gebouwen en/of woningen en latere wijzigingen;

Gelet op de raadsbeslissing van 18 december 2008 houdende heffing voor het aanslagjaar 2009 van de opcentiemen ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen;

 

Overwegende dat het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid het onderdeel leegstand geschrapt heeft in de gewestelijke heffing, zoals die gevestigd wordt sinds het decreet van 22 december 1995;

 

Overwegend dat als grondslag enkel de verwaarloosde woningen en gebouwen en de ongeschikte en/of onbewoonbare woningen overblijven voor de gewestelijke heffing;

 

Overwegende dat het om budgettaire redenen past om de belasting ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en woningen te handhaven;


BESLUIT, met 23 ja-stemmen en 5 nee-stemmen

De benaming luidt : "Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en woningen".

 

Artikel 1

Er wordt voor het aanslagjaar 2010, 50 opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het decreet van 22 december 1995, houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald Hoofdstuk VIII, afdeling 2, gewijzigd bij decreten van 8 juli 1996, 8 juli 1997, 15 juli 1997, 7 juli 1998 en 18 mei 1999 en 27 maart 2009.

 

Artikel 2

De gemeente doet een beroep op de medewerking van de Vlaamse belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

 

Artikel 3 
§1. Deze verordening wordt aan de provinciegouverneur aangetekend toegestuurd.

§2. Deze verordening wordt binnen de maand die volgt op de inwerkingtreding ervan bij aangetekende brief bezorgd aan de Vlaamse belastingdienst.