GR20091216 punt 15: personenbelasting

15. AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING - HERNIEUWING.

 

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de raadsbeslissing van 18 december 2008 houdende heffing van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2009;

 

Overwegende dat, om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is deze belasting te handhaven;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

 

BESLUIT, met 23 ja-stemmen en 5 nee-stemmen

 

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2010 bedraagt de aanvullende belasting op de personenbelasting 7,5 %.

 

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden toegezonden.