Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC)

De gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) is een multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum waarin de betrokken partners samen mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken.

De GBC is verantwoordelijk voor:

  • De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.
  • De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, meer bepaald bij (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en bij andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

Als de reikwijdte van een plan of project verschillende gemeenten betreft, kunnen de werkzaamheden of deelaspecten van GBC's gebundeld worden in een gezamenlijk bovenlokaal overlegplatform: de intergemeentelijke GBC, afgekort IGBC. De IGBC neemt voor het specifieke plan of project de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende GBC's over.

De GBC werd opgericht bij besluit van de gemeenteraad. Het gemeenteraadsbesluit geeft onder andere aan hoe de GBC wordt samengesteld. De samenstelling van de vaste en variabele leden is vastgelegd in de regelgeving, maar er kunnen ook adviserende leden aanwezig zijn.

De dagelijkse werking van de GBC wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

Meer info? Neem dan contact op met de BMV-cel van het departement MOW in uw provincie. www.mobielvlaanderen.be


Contact informatie