Gemeentebelastingen en retributies

Info en contact

Stad Ninove - gemeentebelastingen - 054 50 50 92

Opgelet! Je kan hier enkel terecht met vragen over gemeentebelastingen en retributies. Voor alle andere belastingen neem je contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën via het telefoonnummer 02 572 57 57.

Overzicht belasting- en retributiereglementen

*GR xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is aangenomen, BK xx.xx.xxxx = datum waarop het reglement is bekendgemaakt

Opcentiemen of aanvullende belastingen op rijksbelastingen

Gemeentebelastingen

In te kohieren belastingen

Contante belastingen

Retributies

Algemene info gemeentebelastingen

Naast de dagontvangsten, de toelage(n) van de Vlaamse overheid, het gemeentefonds, de aanvullende belasting op de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, houdt de stad haar budget in evenwicht door een aantal gemeentebelastingen.

De verantwoordelijke voor de gemeentebelastingen bereidt daartoe belasting- en retributiereglementen voor die aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd worden. Deze reglementen zijn onderworpen aan het administratief toezicht. Belasting- en retributiereglementen zijn openbare teksten, d.w.z. dat zij behandeld worden in openbare zitting van de gemeenteraad, dat er afkondiging is van deze reglementen en dat je ze kan opvragen.

Volgens de onderrichtingen van de financieel beheerder wordt voor elke ontvangst aan de hand van nauwkeurige verantwoordingsstukken een invorderingsstaat opgemaakt.


Contact informatie