Gemeenschapswachten

De dienst gemeenschapswacht werd opgericht met als centrale doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in Ninove te verhogen. De gemeenschapswachten verhogen met hun aanwezigheid de connectie tussen het bestuur en de burger. Zij voeren hun taken hoofdzakelijk uit om het veiligheidsgevoel bij de burgers te verbeteren.

De gemeenschapswachten van de dienst integrale veiligheid

Taken van de gemeenschapswachten

Om bij te dragen aan het veiligheidsbeleid van de stad, hebben de gemeenschapswachten vier centrale functies:

Informatiefunctie

De gemeenschapswachten zijn, met hun paarse uniform, goed herkenbaar. Ze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt en vormen een brug met allerhande (stads)instanties. Ze geven zowel mondeling en schriftelijk informatie aan de bevolking en bezoekers van de stad.

Meldingsfunctie

De gemeenschapswachten hebben aandacht voor het openbaar domein. Als zich gebreken voordoen op vlak van veiligheid, milieu en het wegennet zullen zij deze onmiddellijk doorgeven aan de bevoegde diensten. Daarnaast dienen ze ook als een mobiel meldpunt; ze zijn makkelijk aanspreekbaar en kunnen de burgers bijstaan met het doorgeven van meldingen en klachten.

Preventiefunctie

Het verhogen van de sociale controle is een belangrijke taak voor de gemeenschapswachten. Door hun aanwezigheid op straat en openbare plaatsen kunnen zij bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de burger. Hun uniform en tussenkomsten werken normbevestigend, preventief en corrigerend.

Sensibiliseringsfunctie

De gemeenschapswachten hebben de taak om mensen bewuster te maken van bepaalde gedragingen of handelingen die kunnen worden beschreven onder de noemer ‘overlast’. Voorbeelden daarvan zijn het parkeren op plaatsen voorbehouden voor mensen met een handicap, het te vroeg of incorrect aanbieden van huisvuil, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen en voederen van wilde dieren.


Contact informatie