Gecoro

Wat doet de adviesraad?

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Het is een wettelijk verplichte adviesraad. Die adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging. Het doel van de Gecoro is de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid bevorderen en een maatschappelijk draagvlak creëren voor dat beleid. 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Het decreet bepaalt dat minstens één op vier leden een expert (deskundige) moet zijn op het vlak van ruimtelijke planning. Dat kan een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner zijn, maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven.

Naast deskundigen kiest de gemeenteraad vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke geledingen. Bijvoorbeeld leden van natuurverenigingen en van organisaties die de belangen van landbouwers en zelfstandige ondernemers verdedigen. Hun bijdrage verhoogt de graad van participatie en creëert een breder draagvlak voor het ruimtelijk beleid. De gemeenteraad besliste op 28 maart 2019 dat volgende verenigingen deel uitmaken van de Gecoro:

  • minstens 1 lid uit een milieu- en natuurvereniging: Natuurpunt, JNM-Denderstreek en Vogelbescherming de Dender
  • minstens 1 lid uit een vereniging van werkgevers of zelfstandigen: VOKA Kamer van koophandel Oost-Vlaanderen, Confederatie van het bouwbedrijf en Ondernemersloket
  • minstens 1 lid uit een vereniging van handelaars: Unizo en Middenstandsraad
  • minstens 1 lid uit een vereniging van land- en tuinbouwers: Landbouwcommissie
  • minstens 1 lid uit een vereniging van werknemers: ACV, ABVV en ACLVB
  • minstens 1 lid uit een specifieke doelgroep: Ninove Welzijn, SHM Denderstreek, de Jeugdraad, de Erfgoedraad en Wakker Ninove 

Hoe kandidaat stellen?

Ben je een deskundige op vlak van ruimtelijke ordening of een geïnteresseerde burger? Stuur dan je kandidatuur, aangevuld met een motivering waarom de gemeenteraad u als deskundige zouden opnemen in de Gecoro, naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove en dit ten laatste tegen 15 juni 2019.

Deskundigen die het voorzitterschap van de commissie wensen te dragen, dienen dit bij hun kandidatuur te vermelden. 

Vertegenwoordig jij één van de hoger opgesomde vereniging (maatschappelijke geleding), dan vragen  wij u binnen deze vereniging minstens één effectief en één plaatsvervangend afgevaardigde, elk van een verschillend geslacht, aan te duiden en ons deze namen te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove en dit ten laatste tegen 15 juni 2019. 

Meer info?

Voor meer info kan je steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

 

 


Contact informatie