Factureren aan de stad

Vennootschappen of eenmanszaken die leveringen of diensten verrichten naar aanleiding van het ontvangen van een bestelbon maken hun factuur op volgens de afspraken vermeld op de bestelbon en sturen deze, eventueel samen met de bestelbon, door naar het facturatieadres. De bestelbon is een offcieel document van de boekhouding waarop de te leveren goederen of diensten vermeld worden, net als de prijs, het leveringsadres en het facturatieadres. Dit vormt de formele garantie dat het stadsbestuur de nodige middelen heeft gereserveerd voor de latere betaling van de factuur. Bestellingen via email of telefoon zijn uit niet toegestaan. Het enige geldige facturatieadres is: Stadsbestuur Ninove, Financiële dienst, Centrumlaan 100 in 9400 Ninove. Het is niet toegestaan naam en voornaam van de behandelende medewerker te vermelden in het facturatieadres. Firma's die digitaal wensen te factureren kunnen dit enkel via het volgende email adres: facturatie@ninove.be na een verkregen toestemming van de financieel beheerder.

Alle Vlaamse gemeenten zijn sederte enkele jaren verplicht om strikte procedures na te leven die de controle door de Inspectie van Financiën inzake de naleving van de principes van efficiëntie, effectiviteit en zuinigheid, de wettelijkheid, de regelmatigheid, de budgettaire inpasbaarheid en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de boekhouding en de financiële staten vergemakkelijken. 

De financiële dienst registreert de ingekomen factuur en stuurt ze ter controle door naar de stadsdienst die de bestelling plaatste. Nadien volgt de aanrekening van de factuur, de betaalbaarstelling in zitting van het college van burgemeester en schepenen en de eigenlijke betaling. De te volgen procedure duurt in normale omstandigheden 1 maand vanaf de registratie of datering van de factuur. De voornaamste reden waarom de betaling uitblijft is het ontbreken van de nodige verantwoordingsstukken.


Contact informatie