Euthanasie

Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een  wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld is minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. Beide getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

  • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig is
  • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
  • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
  • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
  • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
  • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
  • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening.

Procedure

De wilsverklaring wordt geregistreerd door de dienst burgerzaken van jouw gemeente in een databank van FOD Sociale Zekerheid. Je krijgt een ontvangstbewijs van de registratie.

Let op: De verklaring is vijf jaar geldig. Indien je wil dat de wilsverklaring geldig blijft, moet je ze zelf om de vijf jaar herbevestigen bij de dienst bevolking. Je kan de wilsverklaring steeds herzien of intrekken.

Download hier het modelformulier. Vul de gegevens in en laat de wilsverklaring registreren door de dienst bevolking, je krijgt dan een ontvangstbewijs mee van de registratie.

Meebrengen

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Er is ook de mogelijkheid om een voorafgaande negatieve wilsverklaring op te maken. In dat document, dat onbeperkt geldig is, kan je bepalen welke behandeling je niet wenst te ondergaan (bv. kunstmatige beademing, reanimatie, chemotherapie,…) wanneer je het zelf niet meer kan vragen.

Dit document bezorg je aan je arts.


Activiteiten zoeken