Detailhandel - afwijking wekelijkse rustdag en openingsuren

Op 1 maart 2007 is de wet van 10 november 2006 in werking getreden betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. Deze wetgeving is van toepassing op

 • alle kleinhandelaars (inclusief nachtwinkels)
 • private bureaus voor telecommunicatie
 • diensten aangeduid bij koninklijk besluit

Verplichte sluitingsuren

Nachtwinkels

 • tussen 7 en 18 uur (behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren bepaalt)

Privaat bureaus voor telecommunicatie

 • vóór 5 uur en na 20 uur (behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren bepaalt)

Alle andere zaken

 • vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag een maandag is, is de verlenging tot 21 uur toegestaan op de zaterdag die voorafgaat.
 • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen

Wekelijkse rustdag

Alle handelaars zijn onderworpen aan de wekelijkse rustdag. Dit is een ononderbroken periode van 24 uur, die begint om 5 uur of om 13 uur en eindigt op hetzelfde uur van de volgende dag. Indien de wekelijkse rustdag onmiddellijk aan een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de rustdag naar de dag volgend op de wettelijke feestdag verschoven worden. De rustdag moet voor minstens 6 maand op dezelfde dag genomen worden. Wie een andere rustdag kiest dan de zondag om 5 uur of om 13 uur, moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden. Aangifte van de wekelijkse rustdag bij de gemeente is niet meer vereist.

Afwijkingen

Het maximum van 15 rustdagen per jaar waarvoor door de gemeentebesturen afwijkingen mogen verleend worden, komt neer op periodes van zeven opeenvolgende dagen waarvoor een handelaar of ambachtsman, ongeacht de keuze van zijn wekelijkse rustdag, van een bepaalde afwijking moet kunnen genieten.

Het college van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag verlenen aan de vestigingseenheden gelegen op het grondgebied van de gemeente of op een deel ervan (bv. een algemene afwijking voor het hele grondgebied ter gelegenheid van de eindejaarsperiode of een bijzondere afwijking ter gelegenheid van een braderij, avondmarkt...). Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen. Het college kan in geen geval individuele afwijkingen toestaan. Het college van burgemeester en schepenen stelde een aantal afwijkingsperiodes vast voor het ganse grondgebied van de stad Ninove. De resterende afwijkingen worden toegestaan ter gelegenheid van braderijen, wijkfeesten of bijzondere aanvragen. Het totaal van de afwijkingen per wijk, straat of deel gemeente wordt tot vijftien beperkt.

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag en openingsuren voor handelaars van Ninove in 2018:

Overzicht

Uitzonderingen

Volgende activiteiten zijn niet onderworpen aan de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag:

 • verkopen ten huize van een andere consument dan de koper op voorwaarde dat de verkoop plaats heeft in het bewoonde gedeelte van een woning dat uitsluitend voor privé-doeleinden gebruikt wordt
 • verkopen aan huis op uitnodiging van de consument waarvoor deze het bezoek van de verkoper voorafgaandelijk en uitdrukkelijk gevraagd heeft, met de bedoeling te onderhandelen over de aankoop van dat product of die dienst (aanbod per telefoon geldt niet)
 • verkopen en dienstverstrekkingen in de vestigingseenheden van maatschappijen van openbaar vervoer
 • verkopen en dienstverstrekkingen in de luchthavens en havenzones die openstaan voor het internationale reizigersverkeer
 • dienstverstrekkingen die dringend uitgevoerd moeten worden
 • verkopen in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken met een alcoholvolume van meer dan 6%, op voorwaarde dat de netto verkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m²
 • vestigingseenheden met volgende hoofdactiviteit: - kranten, tijdschriften, tabak, rookwaren, telefoonkaarten, producten van de Nationale Loterij - dragers van audiovisuele werken en videospelen alsook de verhuur ervan - brandstof en olie voor autovoertuigen - consumptie-ijs in individuele porties - voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet verbruikt worden Er is sprake van een hoofdactiviteit indien aan volgende voorwaarden is voldaan: - aan de buitenkant van de vestiging wordt uitsluitend naar deze activiteit verwezen - er wordt uitsluitend voor deze activiteit reclame gemaakt - de keuze van andere producten is beperkt - de verkoop van de producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt tenminste 50% van de jaarlijkse omzet
 • badplaatsen en gemeenten erkend als toeristische centra
 • verkoop van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, met uitzondering van de verkoop van moto's

Controle

Controle op deze wetgeving gebeurt door:

 • de federale en lokale politie
 • inspecteurs en controleurs van de dienst Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Contact informatie