Burgemeester Tania De Jonge

Tania De JongeOpen vld

De burgemeester is niet alleen een lokaal mandataris, maar vertegenwoordigt tegelijkertijd het centrale gezag. Daarom wordt de burgemeester op voordracht van de meerderheid van de gemeenteraad onder zijn leden van Belgische nationaliteit benoemd door de Vlaamse regering.

De burgemeester is belast met de uitvoering van de politiewetten, politiereglementen en de politiebesluiten inzake de bestuurlijke politie. In dringende en onvoorziene omstandigheden kan de burgemeester zelf politieverordeningen treffen. De burgemeester is ook belast met de uitvoering van wetten, decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest en de gemeenschap, tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen is opgedragen.

Als de voorwaarden van de uitbating van een instelling of van de vergunning niet worden nageleefd, kan de burgemeester maatregelen nemen als verdere uitbating een ernstig nadeel zou kunnen berokkenen. Hij kan een voor het publiek toegankelijke inrichting sluiten als de openbare orde in de buurt wordt verstoord naar aanleiding van gedragingen in die inrichting. In beide gevallen moet de beslissing van de burgemeester door het college van burgemeester en schepenen worden bekrachtigd op zijn eerstvolgende vergadering.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW.

De burgemeester is bevoegd voor integrale veiligheid (brandweer, politie, noodplanning), dienstverlening, aan- en verkoop van stadseigendommen, jeugd en het secretariaat (inclusief rechtszaken). 

Spreekuur in het stadhuis 

Spreekuur na afspraak.  
Indien mogelijk, een afspraak maken via burgemeester@ninove.be of tania.dejonge@ninove.be 

Contact

054 50 50 50, 0498 26 16 97, burgemeester@ninove.be  of tania.dejonge@ninove.be