Bijdragen voor ondernemers

 • Solidariteitsbijdrage

  Vanaf 2018 zullen handelaars een solidariteitsbijdrage dienen te betalen. Dit is een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove. Deze bijdrage is eveneens van toepassing buiten de afgebakende winkelgebieden op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400m².

  Doel?

  De inkomsten van deze bijdrage zullen worden aangewend voor het ondersteunen van de Ninoofse handelaars. De stad Ninove zal er immers haar nieuwe VZW Centrummanagement mee subsidiëren die zal bestaan uit een samenwerking tussen de stad en haar handelaars. Deze VZW heeft als doel het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrum om zo meer bezoekers aan te trekken door o.a. het organiseren van handel- en horeca ondersteunende evenementen en het voeren van een uitgebouwde communicatie

  Voor wie?

  De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari 2018 van het aanslagjaar de commerciële vestiging uitbaat.

  Commerciële vestigingen?

  • Handelszaken

   • Kleinhandel

   • Groothandel

  • Commerciële dienstverleners

   • Financiële diensten

   • Zakelijke diensten (incl. uitzendkantoren)

  • Ambachten

  • Horecazaken

  Wie is vrijgesteld?

  • De natuurlijke of rechtspersoon die zijn vestiging gedurende het aanslagjaar ≤ 30 dagen heeft kunnen uitbaten
  • Uitbaters van vrije beroepen (tenzij aanwezigheid van publiek toegankelijke ruimte)
  • Overheidsdiensten
  • Sociale dienstverleners
  • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Tarief?

  Binnen kernwinkelgebieden

  Voor het bepalen van het tarief wordt er binnen de kernwinkelgebieden met twee zones gewerkt. Zo zullen handelaars die zich bevinden in zone 1, de kernwinkelstraten, een hogere bijdrage dienen te betalen dan de handelaars in zone 2, de aanpalende winkelstraten, waar het iets minder druk is. Verder is het tarief afhankelijk van welke soort commerciële vestiging je uitbaat. Bij handelszaken en ambachten wordt het tarief ook bepaald in functie van het aantal m² commerciële oppervlakte van de vestiging aangezien dit grotendeels bepalend is voor het commercieel profiel en de uitstraling van de zaak.

  Buiten kernwinkelgebieden

  Aangezien de stimulerende activiteiten niet alleen ten goede komen van de commerciële vestigingen binnen de afgebakende centrum zone, is deze belasting eveneens van toepassing buiten de afgebakende winkelgebieden op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400m².

  Berekenen commerciële oppervlakte?

  Onder commerciële oppervlakte wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk, bijvoorbeeld etalageruimten, is. Sanitaire ruimten, afgesloten opslagruimten en aparte inkom- en traphallen horen hier niet bij.

  Voor commerciële vestigingen, die enkel en alleen maar of ook gevestigd zijn op de eerste verdieping of hoger, wordt het basistarief gehalveerd voor de oppervlakten vanaf de eerste verdieping.

  Commerciële vestigingen kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove:

   

  Zone   1

  Zone   2

  Commerciële ruimten van 0 m² tot en met 99 m²

  375 EUR

  250 EUR

  Commerciële ruimten van 100 m² tot en met 199 m²

  475 EUR

  300 EUR

  Commerciële ruimten van 200 m² tot en met 399 m²

  600 EUR

  400 EUR

  Commerciële ruimten van 400 m² en meer

  950 EUR

  600 EUR

  Horeca en ontspanning

  350 EUR

  250 EUR

  Dienstverlening

  300 EUR

  200 EUR

  Commerciële vestigingen buiten de afgebakende (kern)winkelgebieden:

  Commerciële ruimten van 400 m² tot en met 599 m²

  675 EUR

  Commerciële ruimten van 600 m² en meer

  850 EUR

  Zonering?

  Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

  Zone 1

  Centrumlaan

  Huisnummer 2 tot en met 50
  (hoek Bevrijdingslaan)

  Huisnummer 1 tot en met 103
  (2de rotonde/ hoek Onderwijslaan)

  Marktstraat

  Volledig

  Langemuntstraat

  Volledig

  Oudstrijdersplein

  Volledig

  Beverstraat

  Volledig

  Biezenstraat

  Huisnummer 1 tot en met 13
  Huisnummer 2 tot en met 20

  Lavendelstraat

  Volledig

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Zone 2

  Burchtstraat

  Huisnummer 2 tot en met 36
  (tot kapel)

  Huisnummer 1 tot en met 31
  (Hoek Onderwijslaan)

  Graanmarkt

  Volledig

  Despauteerstraat

  Huisnummer 1

  Oude Kaai

  Huisnummer 1

  Geraardsbergsestraat

  Huisnummer 2 tot en met 70
  (hoek Vuurkruiserstraat)

  Huisnummer 1 tot en met 59
  (hoek Savooistraat)

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Brusselstraat

  Huisnummer 2 tot en met 64

  Huisnummer 1 tot en met 63

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aangifte?

  De belastingplichtigen ontvangen vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de opgelegde termijn vermeld in het aangifteformulier, dient worden teruggestuurd. Hierbij geldt de postdatum als bewijs.

  Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben en belastingplichtig blijken te zijn, zijn verplicht vóór 31 december van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen.

  Documenten

   

  Terug naar boven
 • Belasting op leegstaande commerciële panden

  Vanaf 1 januari 2018 heft de stad Ninove een belasting op leegstaande handelspanden die gelegen zijn in het kernwinkelgebied Centrum Ninove of het winkelgebied Rechteroever én die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijke leegstandsregister.

  Doel?

  Met deze belasting wil de stad eigenaars van leegstaande handelspanden motiveren hun panden opnieuw in te vullen en een marktconforme huurprijs te vragen.

  Voor wie?

  De belasting is verschuldigd door diegene die op het ogenblik van het verstrijken van de belastbare periode zakelijk gerechtigde is van het leegstaand gebouw.

  Vrijstellingen van heffing?

  In het reglement zijn enkele vrijstellingen opgenomen:

  • vrijstelling voor belastingplichtige die minder dan 2 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw
  • vrijstelling wegens indienen van een volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
  • vrijstelling voor renovatie
  • vrijstelling wegens vernieling of beschadiging door een plotse ramp
  • vrijstelling wegens gerechtelijke procedure
  • vrijstelling voor gebouwen binnen onteigeningsplan
  • vrijstelling voor het OCMW, de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf
  • Vrijstelling voor gebouwen erkend als monument
  • vrijstelling voor het ter beschikking stellen aan derden voor een pop-up handels- of horecazaak voor min. 6 aaneensluitende maanden
  • vrijstelling voor commerciële panden in zone 2 die onverkoopbaar/onverhuurbaar blijken te zijn

  Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling, dien je een aanvraagformulier in te vullen. 

  Deze aanvraag dien je, vergezeld van de nodige bewijstukken, via beveiligde zending te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen voor het verstrijken van de eerste of een volgende termijn van twaalf maanden na datum van opname in het leegstandsregister.

  De vrijstelling van heffing heeft geen impact op de opname van het gebouw in het leegstandsregister. De anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de heffing zal worden berekend op basis van de inventarisatiedatum.

  Berekening en tarief?

  Initiële belasting

  Na 12 maanden opname in het leegstandsregister bedraagt de belasting voor

  • Zone 1: 5.000 EUR 
  • Zone 2: 2.500 EUR

  Volgende belastingen

  Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met het aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw zonder onderbreking is opgenomen in het gemeentelijke register. X bedraagt niet meer dan 4.

  Zone 1

   

  Initiële bedrag

  X

  Totaal bedrag belasting

  Na een periode van 12 maanden

  5.000 EUR

  x 1

  5.000,00 EUR

  Na een periode van 24 maanden

  5.000 EUR

  x 2

  10.000,00 EUR

  Na een periode van 36 maanden

  5.000 EUR

  x 3

  15.000,00 EUR

  Na een periode van 48 maanden en meer

  5.000 EUR

  x 4

  20.000,00 EUR

  Zone 2

   

  Initiële bedrag

  X

  Totaal bedrag belasting

  Na een periode van 12 maanden

  2.500 EUR

  x 1

  2.500,00 EUR

  Na een periode van 24 maanden

  2.500 EUR

  x 2

  5.000,00 EUR

  Na een periode van 36 maanden

  2.500 EUR

  x 3

  7.500,00 EUR

  Na een periode van 48 maanden en meer

  2.500 EUR

  x 4

  10.000,00 EUR

  Zonering?

  Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

  Zone 1

  Centrumlaan

  Huisnummer 2 tot en met 50
  (hoek Bevrijdingslaan)

  Huisnummer 1 tot en met 103
  (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)

  Marktstraat

  Volledig

  Langemuntstraat

  Volledig

  Oudstrijdersplein

  Volledig

  Beverstraat

  Volledig

  Biezenstraat

  Huisnummer 1 tot en met 13
  Huisnummer 2 tot en met 20

  Lavendelstraat

  Volledig

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Zone 2

  Burchtstraat

  Huisnummer 2 tot en met 36
  (tot kapel)

  Huisnummer 1 tot en met 31
  (Hoek Onderwijslaan)

  Graanmarkt

  Volledig

  Despauteerstraat

  Huisnummer 1

  Oude Kaai

  Huisnummer 1

  Geraardsbergsestraat

  Huisnummer 2 tot en met 70
  (hoek Vuurkruiserstraat)

  Huisnummer 1 tot en met 59
  (hoek Savooistraat)

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Brusselstraat

  Huisnummer 2 tot en met 64
  Huisnummer 1 tot en met 63

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Procedure?

  Hieronder wordt de procedure kort geschetst. De volledige procedure kan je nalezen in art. 7 van het betreffende belastingreglement.

  Opmaak akte, opname in leegstandsregister en kennisgeving

  Een medewerker van de dienst lokale economie maakt maandelijks een rondgang in de afgebakende winkelgebieden. Bij vaststelling van leegstand wordt er een administratieve akte opgemaakt. Na een 1ste vaststelling van leegstand wordt het pand opgenomen in het leegstandsregister. Alle zakelijke gerechtigden worden hiervan per beveiligde zending in kennis gesteld.

  Betwistingen inzake opname

  Indien de zakelijke gerechtigde van mening is dat deze opname niet terecht is, kan hij of zij, binnen een termijn van 30 dagen, beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen.

  Na ontvangst controleert de administratie of het beroep ontvankelijk is. Het beroep is onontvankelijk als:

  • het te laat wordt ingediend
  • het niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde of zijn gemachtigde
  • het beroepschrift niet werd ondertekend

  Als het beroep onontvankelijk is, wordt dat aan de indiener meegedeeld en wordt de procedure als afgehandeld beschouwd. Als het beroep ontvankelijk is, wordt de gegrondheid onderzocht.

  Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over dit beroepschrift en betekent, per beveiligde zending, zijn beslissing aan die indiener binnen 90 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift.

  Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, wordt de opname van het pand in het leegstandsregister definitief.

  Schrapping uit het leegstandsregister

  Een pand wordt uit het leegstandsregister geschrapt als de zakelijk gerechtigde bewijst dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste 6 opeenvolgende maanden. De zakelijke gerechtigde kan hiervoor een gemotiveerd verzoek tot schrapping indienen.

  Na ontvangst van het verzoek wordt er een beslissing genomen binnen een termijn van 2 maanden. De beslissing wordt per beveiligde zending meegedeeld.

  Ook bij sloop wordt het gebouw uit het leegstandsregister geschrapt en dit vanaf de dag dat het puin geruimd is.   

  Aanslagbiljet en betaling

  Na 12 maanden opname van het gebouw in het leegstandsregister, ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet vanwege het stadsbestuur.

  De belasting dient betaald te worden binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

  Bezwaarschrift tegen aanslag

  De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen 3 maanden te rekenen vanaf de 3de werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

  Documenten

  Terug naar boven

Contactinformatie