Bijdragen voor ondernemers

 • Solidariteitsbijdrage

  De solidariteitsbijdrage is een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove. Deze belasting is eveneens van toepassing buiten deze afgebakende winkelgebieden op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400m².

  Voor wie?

  De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari 2018 van het aanslagjaar de commerciële vestiging uitbaat.

  Onder commerciële vestiging in de zin van dit reglement dient te worden verstaan:

  • Handelszaken

   • kleinhandel

   • groothandel

  • Commerciële dienstverleners

   • financiële diensten

   • zakelijke diensten (incl. uitzendkantoren)

  • Ambachten

  • Horecazaken

  Wie is vrijgesteld?

  • de natuurlijke of rechtspersoon die zijn vestiging gedurende het aanslagjaar ≤ 30 dagen heeft kunnen uitbaten
  • uitbaters van vrije beroepen (tenzij aanwezigheid van publiek toegankelijke ruimte)
  • overheidsdiensten
  • sociale dienstverleners
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

  Berekening?

  De belasting wordt berekend per m² commerciële oppervlakte van de vestiging. Onder commerciële oppervlakte wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk (bv. etalageruimten) is, exclusief sanitaire ruimten, afgesloten opslagruimten en aparte inkom- en traphallen.

  Tarief?

  Het basistarief bedraagt voor commerciële vestigingen, gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove:

   

  Zone   1

  Zone   2

  Commerciële ruimten van 0 m² tot en met 99 m²

  375,00 EUR

  250,00 EUR

  Commerciële ruimten van 100 m² tot en met 199 m²

  475,00 EUR

  300,00 EUR

  Commerciële ruimten van 200 m² tot en met 399 m²

  600,00 EUR

  400,00 EUR

  Commerciële ruimten van 400 m² en meer

  950,00 EUR

  600,00 EUR

  Horeca en ontspanning

  350,00 EUR

  250,00 EUR

  Dienstverlening

  300,00 EUR

  200,00 EUR

   

  Het basistarief bedraagt voor commerciële vestigingen vanaf een netto commerciële vloeroppervlakte van 400 m², gelegen buiten de afgebakende (kern)winkelgebieden:

   

   

  Commerciële ruimten van 400 m² tot en met 599 m²

  675,00 EUR

  Commerciële ruimten van 600 m² en meer

  850,00 EUR

   

  Voor commerciële vestigingen, die enkel en alleen maar of ook gevestigd zijn op de eerste verdieping of hoger, wordt het basistarief gehalveerd voor de oppervlakten vanaf de eerste verdieping.

  Zonering?

  Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

  Zone 1

  Centrumlaan

  Huisnummer 2 tot en met 50
  (hoek Bevrijdingslaan)

  Huisnummer 1 tot en met 103
  (2de rotonde/ hoek Onderwijslaan)

  Marktstraat

  Volledig

  Langemuntstraat

  Volledig

  Oudstrijdersplein

  Volledig

  Beverstraat

  Volledig

  Biezenstraat

  Huisnummer 1 tot en met 13
  Huisnummer 2 tot en met 20

  Lavendelstraat

  Volledig

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

   

  Zone 2

  Burchtstraat

  Huisnummer 2 tot en met 36
  (tot kapel)

  Huisnummer 1 tot en met 31
  (Hoek Onderwijslaan)

  Graanmarkt

  Volledig

  Despauteerstraat

  Huisnummer 1

  Oude Kaai

  Huisnummer 1

  Geraardsbergsestraat

  Huisnummer 2 tot en met 70
  (hoek Vuurkruiserstraat)

  Huisnummer 1 tot en met 59
  (hoek Savooistraat)

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Brusselstraat

  Huisnummer 2 tot en met 64

  Huisnummer 1 tot en met 63

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aangifte?

  De belastingplichtigen ontvangen vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de opgelegde termijn vermeld in het aangifteformulier, moet worden teruggestuurd. Hierbij geldt de postdatum als bewijs.

  Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben en belastingplichtig blijken te zijn, zijn niettemin verplicht vóór 31 december 2018 van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen.

  Meer informatie?

  belastingreglement

   

  Terug naar boven
 • Belasting op leegstaande commerciële panden

  Belasting op leegstaande handelspanden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever, die gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijke leegstandsregister.

  Voor wie?

  De belasting is verschuldigd door diegene die op het ogenblik van het verstrijken van de belastbare periode zakelijk gerechtigde is van het leegstaand gebouw. Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.


  Vrijstellingen?


  In het reglement zijn enkele vrijstellingen opgenomen die kunnen worden aangevraagd door middel van het daartoe bestemd  aanvraagformulier:

  • vrijstelling voor belastingplichtige die minder dan 2 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw
  • vrijstelling wegens indienen van een volledig bevonden aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
  • vrijstelling voor renovatie
  • vrijstelling wegens vernieling of beschadiging door een plotse ramp
  • vrijstelling wegens gerechtelijke procedure
  • vrijstelling voor gebouwen binnen onteigeningsplan
  • vrijstelling voor het OCMW, de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf
  • Vrijstelling voor gebouwen erkend als monument
  • vrijstelling voor het ter beschikking stellen aan derden voor een pop-up handels- of horecazaak voor min. 6 aaneensluitende maanden
  • vrijstelling voor commerciële panden in zone 2 die onverkoopbaar/onverhuurbaar blijken te zijn

  De aanvraag tot vrijstelling van heffing, vergezeld van de nodige bewijstukken, moet gebeuren voor het verstrijken van de eerste of een volgende termijn van twaalf maanden na datum van opname in het leegstandsregister.

  De vrijstelling van heffing heeft geen impact op de opname van het gebouw in het leegstandsregister. De anciënniteit van opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de heffing zal worden berekend op basis van de inventarisatiedatum.

  Berekening en tarief?

  Het  bedrag van de initiële belasting bedraagt 5.000 EUR voor een commercieel pand gelegen binnen zone 1, en 2.500 EUR voor een commercieel pand gelegen binnen zone 2 van het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever.

  Het bedrag van de volgende belastingen is gelijk aan het resultaat van de volgende formule: het bedrag van de initiële belasting vermenigvuldigd met x, waarbij x gelijk is aan het aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw zonder onderbreking is opgenomen in het gemeentelijke register. X bedraagt niet meer dan 4.

  Voor zone 1 betekent dit:

   

  Initiële bedrag

  X

  Totaal bedrag belasting

  Na een periode van 12 maanden

  5.000 EUR

  x 1

  5.000,00 EUR

  Na een periode van 24 maanden

  5.000 EUR

  x 2

  10.000,00 EUR

  Na een periode van 36 maanden

  5.000 EUR

  x 3

  15.000,00 EUR

  Na een periode van 48 maanden en meer

  5.000 EUR

  x 4

  20.000,00 EUR

  Voor zone 2 betekent dit:

   

  Initiële bedrag

  X

  Totaal bedrag belasting

  Na een periode van 12 maanden

  2.500 EUR

  x 1

  2.500,00 EUR

  Na een periode van 24 maanden

  2.500 EUR

  x 2

  5.000,00 EUR

  Na een periode van 36 maanden

  2.500 EUR

  x 3

  7.500,00 EUR

  Na een periode van 48 maanden en meer

  2.500 EUR

  x 4

  10.000,00 EUR

  Zonering?

  Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

  Zone 1

  Centrumlaan

  Huisnummer 2 tot en met 50
  (hoek Bevrijdingslaan)

  Huisnummer 1 tot en met 103
  (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)

  Marktstraat

  Volledig

  Langemuntstraat

  Volledig

  Oudstrijdersplein

  Volledig

  Beverstraat

  Volledig

  Biezenstraat

  Huisnummer 1 tot en met 13
  Huisnummer 2 tot en met 20

  Lavendelstraat

  Volledig

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Zone 2

  Burchtstraat

  Huisnummer 2 tot en met 36
  (tot kapel)

  Huisnummer 1 tot en met 31
  (Hoek Onderwijslaan)

  Graanmarkt

  Volledig

  Despauteerstraat

  Huisnummer 1

  Oude Kaai

  Huisnummer 1

  Geraardsbergsestraat

  Huisnummer 2 tot en met 70
  (hoek Vuurkruiserstraat)

  Huisnummer 1 tot en met 59
  (hoek Savooistraat)

  Vuurkruiserstraat

  Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

  Kaardeloodstraat

  Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

  Brusselstraat

  Huisnummer 2 tot en met 64

  Huisnummer 1 tot en met 63

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Procedure?

  Opmaak akte, opname in leegstandsregister en kennisgeving

  De administratie maakt de administratieve akte tot vaststelling van de leegstand op. Hierdoor wordt het pand opgenomen in het leegstandsregister. Alle zakelijke gerechtigden worden per beveiligde zending in kennis gesteld van deze vaststelling.

  Betwistingen inzake opname

  De zakelijke gerechtigde kan, binnen een termijn van 30 dagen, beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Indien het beroep niet wordt ingewilligd of er geen tijdig beroep werd ingediend, wordt de opname van het pand in het leegstandsregister definitief.

  Schrapping uit het leegstandsregister

  De zakelijke gerechtigde kan een gemotiveerd verzoek tot schrapping indienen.

  Aanslagbiljet en betaling

  Na 12 maanden opname van het gebouw in het leegstandsregister, ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet vanwege het stadsbestuur.

  Meer informatie?

  Belastingreglement

  Terug naar boven

Contactinformatie