Bezwaarschrift tegen een belasting

Wat?

Ga je niet akkoord met een belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaarschrift indienen.

Wie?

Als belastingplichtige, -schuldige heb je de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen na ontvangst van een aanslagbiljet.

Wanneer?

Je moet je bezwaarschrift binnen de drie maanden indienen, te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag. De verzendingsdatum vind je bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet.

De termijn van drie maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Hoe indienen?

Een bezwaarschrift stuur je per brief gericht naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100 in 9400 Ninove.

Het bezwaarschrift:

  • bevat de reden van je bezwaarschrift met eventuele bewijsstukken
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet
  • vermeldt uw naam en (eventueel nieuw) adres
  • is, als het bezwaarschrift niet aan u persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingplichtige
  • is door jou ondertekend en gedateerd.
  • als je gehoord wil worden tijdens een hoorzitting dan moet je dit uitdrukkelijk vragen in je bezwaarschrift.

Verder verloop

Zodra je bezwaarschrift ontvangen werd, ontvang je een ontvangstbewijs als bevestiging. Indien gevraagd werd om gehoord te worden dan ontvang je nadien met een aangetekende brief een uitnodiging voor een hoorzitting.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen ontvang je per aangetekende brief. Ga je niet akkoord met deze beslissing dan kan je beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.


Contact informatie