Bekendmakingen beslissingen, Bosgroep Vlaamse Ardennen, Tortelboomstraat zn, OMV2020055132

OMV nummer: OMV_2020055132.

 

 Het college van burgemeester en schepenen  verleende op 6 juli 2020 vergunning

- aan  Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender

- voor het rooien van 14 populieren

- te Tortelboomstraat zn, 9400 Ninove

 met volgende percelen: Ninove 11afdeling sectie A nr. 0766C

De vergunning ligt ter inzage bij de dienst leefmilieu van de stad van 17 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020. U kan de beslissing hier raadplegen.

Inzage is mogelijk na afspraak per telefoon op het nummer 054/50 50 50 of per e-mail naar leefmilieu@ninove.be.

 U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

 Bezorg hiertoe uw beroepsschrift

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

 De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

 De verdere uitleg vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015.