Atlas waterwegen

Openbaar onderzoek digitale atlas

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.
 

Het uitvoeringsbesluit regelt:

 • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
 • de organisatie van het openbaar onderzoek
 • de actualisatie van de digitale atlas.

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat het ontwerp van de digitale atlas voor zes maanden ter inzage gelegd wordt bij de gemeenten en dat het openbaar onderzoek betrekking heeft op:

 • de aslijnen van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten
 • de bodembreedte, kruinbreedte en diepte van de bedding van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 loopt het openbaar onderzoek Digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Je kan het openbaar onderzoek raadplegen via Openbaar onderzoek Digitale atlas

De atlas

Je kan op de technische dienst de atlas van de onbevaarbare waterlopen inkijken. Je vindt daarin het statuut, de klassering in 1ste, 2de of 3e categorie en de wettelijke breedte van de onbevaarbare waterloop.

Uittreksels

Uittreksels uit de atlas der onbevaarbare waterlopen worden op verzoek afgeleverd. Kopies worden afgeleverd tegen volgende voorwaarden:  

 • A4 zwart-wit: 0,20 euro
 • A4 kleur: 0,30 euro
 • A3 zwart-wit: 0,40 euro
 • A3 kleur: 0,60 euro
 • plan zwart-wit: 8 euro/m²
 • plan kleur: 10 euro/m²

Waterloop overwelven of overbruggen  

Wens je een procedure in te leiden om een onbevaarbare waterloop van 3e categorie gedeeltelijk te overwelven, te overbruggen of een technisch kunstwerk aan te brengen? Dan moet je bij het indienen van je aanvraagdossier een retributie van 30 euro betalen.

Samenstelling van het dossier:

 • gemotiveerde aanvraag gestaafd met schetsen of plannen omtrent de uit te voeren werkzaamheden
 • in zesvoud uittreksel atlas der onbevaarbare waterlopen met duidelijke aanduiding van de werkzone
 • in vijfvoud fotodocumentatie van het betrokken tracé.

Je richt je aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen.

De technische dienst kan je ook informeren over de onderhoudswerken die langs de onbevaarbare waterlopen gepland worden.


Contact informatie