Atlas waterwegen

De atlas

Je kan op de technische dienst de atlas van de onbevaarbare waterlopen inkijken. Je vindt daarin het statuut, de klassering in 1ste, 2de of 3e categorie en de wettelijke breedte van de onbevaarbare waterloop.

Uittreksels

Uittreksels uit de atlas der onbevaarbare waterlopen worden op verzoek afgeleverd. Kopies worden afgeleverd tegen volgende voorwaarden:  

  • A4 zwart-wit: 0,20 euro
  • A4 kleur: 0,30 euro
  • A3 zwart-wit: 0,40 euro
  • A3 kleur: 0,60 euro
  • plan zwart-wit: 8 euro/m²
  • plan kleur: 10 euro/m²

Waterloop overwelven of overbruggen  

Wens je een procedure in te leiden om een onbevaarbare waterloop van 3e categorie gedeeltelijk te overwelven, te overbruggen of een technisch kunstwerk aan te brengen? Dan moet je bij het indienen van je aanvraagdossier een retributie van 30 euro betalen.

Samenstelling van het dossier:

  • gemotiveerde aanvraag gestaafd met schetsen of plannen omtrent de uit te voeren werkzaamheden
  • in zesvoud uittreksel atlas der onbevaarbare waterlopen met duidelijke aanduiding van de werkzone
  • in vijfvoud fotodocumentatie van het betrokken tracé.

Je richt je aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen.

De technische dienst kan je ook informeren over de onderhoudswerken die langs de onbevaarbare waterlopen gepland worden.


Contact informatie