Adoptie

Er zijn in België 2 vormen van adoptie mogelijk:

  • De binnenlandse adoptie: gewone adoptie of volle adoptie

Bij volle adoptie wordt het geadopteerd kind volledig gelijkgesteld met een kind dat geboren is uit de adoptant. Bovendien worden alle juridische banden met de oorspronkelijke familie verbroken. Alleen een minderjarige kan ten volle geadopteerd worden.

Bij een gewone adoptie behoudt het kind zijn juridische banden met zijn oorspronkelijke ouders. Ook meerderjarigen kunnen geadopteerd worden.

  • De interlandelijke adoptie

Interlandelijke adopties zijn zeer streng gereglementeerd. Als een adoptie wordt gestart door ouders die in Vlaanderen wonen, begeleidt het Vlaams Centrum voor Adoptie de procedure van bij het begin.

Een interlandelijke adoptie dient onderscheiden te worden van een buitenlandse adoptie. Men spreekt van een buitenlandse adoptie als de adoptie reeds volledig tot stand is gekomen in het buitenland. Een buitenlandse adoptie kan eventueel erkend worden in België. Dit gebeurt door de Federale Centrale Autoriteit.

Procedure

De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd om:

  • het beschikkend gedeelte over te schrijven van adopties uitgesproken door een Belgische rechtbank
  • het beschikkend gedeelte over te schrijven van iedere adoptie, in België erkend en geregistreerd. De geboorteakte van een geadopteerd, Belgisch kind kan eveneens worden overgeschreven

Wie vraagt de overschrijving van de adoptie in de registers van de burgerlijke stand?

  • de Belgische rechtbank die een adoptie uitspreekt, stuurt dit vonnis zelf naar de ambtenaar van de burgerlijke stand
  • bij een interlandelijke adoptie verzoekt de adoptant de ambtenaar van de burgerlijke stand om overschrijving van het adoptie-vonnis

Waar gebeurt de overschrijving?

Bij een binnenlandse adoptie zendt de griffier van de rechtbank van eerste aanleg het beschikkend gedeelte van de adoptie onverwijld aan de Burgerlijke Stand van de woonplaats van de adoptant(en) of bij gebreke hiervan aan de Burgerlijke Stand van de woonplaats van de geadopteerde. Is er geen verblijfplaats in België, dan is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel bevoegd.

Bij een buitenlandse adoptie verzoekt de adoptant de Burgerlijke Stand van zijn woonplaats, om de overschrijving van het adoptievonnis en eventueel van de geboorteakte

Meebrengen

Bij de vraag tot overschrijving van een interlandelijke adoptie, legt de adoptant een bewijs van erkenning en registratie van de uitspraak voor. De federale Centrale Autoriteit levert dit bewijs af. De adoptant brengt eveneens de originele adoptie-en geboorteakte mee (met de nodige legalisaties en vertaling).


Contact

Activiteiten zoeken