Geluidsnormen

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten.

Voor wie?

De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Iedere openbare activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek valt onder de regelgeving. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in open lucht ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest... zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set ...).

Mag ik voor 22 uur meer lawaai maken dan erna?

De regelgeving voor muziekactiviteiten, zowel de normen voor de activiteit zelf als de normen voor de omgeving, gelden overal en altijd. De stelling dat er voor 22 uur geen sprake is van overlast is dus fout.

Grotere zalen of festivals hebben een andere vergunning nodig dan een klein café of een kleine zaal.

Dat is zeker niet altijd het geval. Aangezien de regelgeving bedoeld is om gehoorschade te voorkomen en te beperken, speelt de grootte van een evenement of zaal geen enkele rol bij de bepaling van de vergunning die je nodig hebt. Alles hangt af van de geluidsvolumes die je wilt produceren.

Een klein danscafé dat dagelijks muziek op een hoog volume wil spelen, heeft dezelfde vergunning nodig en heeft dezelfde verplichtingen als een megadiscotheek. Voor een muziekcafé dat luide rockconcerten wil organiseren, gelden dezelfde normen en bijkomende verplichtingen als voor een mega-festival. En ook omgekeerd: een groot festival dat enkel lagere volumes produceert, kan werken met dezelfde normen en verplichtingen als een klein muziekfestival.

Geluidsnormen voor de buren én voor je oren

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. Ze zijn er ook om te voorkomen dat de oren van je publiek en medewerkers worden beschadigd. Gehoorschade treedt sneller op dan je denkt en is bijna altijd onomkeerbaar: zwaar beschadigde trilhaartjes in je oren worden niet hersteld en zijn ook niet te herstellen met een medische ingreep. Wie geregeld wordt blootgesteld aan te hoge volumes loopt bijna zeker schade op, vaak zonder het te voelen of te weten. Een verminderd gehoor of tinnitus (permanente oorsuizingen) zijn het resultaat.

Om te vermijden dat je publiek en je medewerkers het slachtoffer worden van gehoorschade door te luide muziek, zijn volgende maatregelen belangrijk:  

  • Respecteer steeds de geldende geluidsnormen.
  • Zorg bij hoge volumes voor rustmomenten, momenten waarop de muziek stiller staat (bv. tussen twee concerten) of alleszins voor een ruimte of zone waar het volume lager is, zodat mensen hun oren even kunnen laten rusten. Beschadiging is immers niet alleen afhankelijk van het volume, maar ook van de duur van de blootstelling.
  • Zorg bij hoge volumes voor gehoorbescherming door middel van oordoppen. Dat is trouwens een wettelijke verplichting (zie ook verder). Mensen die vaak worden blootgesteld aan hoge volumes (personeel van horecazaken, dj's en muzikanten, fervente concert- of discotheekgangers …) schaffen zich best op maat gemaakte oordoppen aan. 

In een notendop: welke toelating of vergunning heb ik nodig als ik muziekactiviteiten organiseer?

Hieronder volgt een bondig overzicht van de stappen die je concreet moet zetten wanneer je een muziekactiviteit organiseert. Een belangrijk onderscheid hierbij is of je slechts af en toe dan wel regelmatig een muziekactiviteit op dezelfde locatie organiseert.

Ik organiseer slechts één of enkele keren per jaar een muziekactiviteit (fuif, festival, concert ...)

Als je slechts één maal per jaar, of enkele keren per jaar een muziekactiviteit organiseert, volg je volgende stappen: 

  • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq, 15min

Je hoeft niets te doen of aan te vragen om die activiteit te mogen organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert. 

  • Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq, 15min

Je vraagt voor iedere activiteit een toestemming aan het college van burgemeester en schepenen van je gemeente. Als je die toestemming vraagt, vermeld je best welk maximumniveau je wilt hanteren. Dat maximumniveau mag in ieder geval nooit hoger zijn dan 100 dB(A) LAeq,60min.

Voor activiteiten die plaatsvinden in een gesloten ruimte (zaal, café …), is dit type aanvraag per locatie beperkt tot maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand. Voor activiteiten in tent of openlucht geldt deze beperking niet. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.

Afhankelijk van het maximumniveau dat het college van burgemeester en schepenen voor je activiteit toestaat, moet je bepaalde maatregelen nemen (zie hoofdstuk 3).

Ik organiseer permanent of heel vaak dezelfde soort muziekactiviteiten op dezelfde locatie (café, jeugdhuis, feestzaal, muziekclub …)

Als je permanent muziekactiviteiten organiseert of verschillende keren per jaar dezelfde soort muziekactiviteit organiseert, volg je volgende stappen: 

  • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq, 15min 

Je hoeft niets te doen of aan te vragen om deze activiteiten te organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert. Als je op dezelfde locatie eenmalig of uitzonderlijk toch eens een luidere muziekactiviteit wilt organiseren, dan kan dat, mits toelating van het college van burgemeester en schepenen. Zie dan hierboven voor de te volgen procedure. 

  • Als het maximumvolume van de muziek hoger is dan 85 dB(A) LAeq,15min

Twee mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: mijn muziekactiviteiten zijn niet luider dan 95 dB(A) LAeq,15min.

In dit geval doe je bij je gemeente een officiële melding zodat je een 'ingedeelde inrichting klasse 3' wordt. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden of strengere normen opleggen, maar in ieder geval moet je een aantal bijkomende maatregelen nemen zoals:

  • je meet het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit met een reglementair toestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient. Je mag ook een begrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting (ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient)
  • daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.

Als je op dezelfde locatie eenmalig of occasioneel (maximum 12 keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand) toch een luidere muziekactiviteit wil organiseren dan kan dat, mits toelating van het college. Zie dan hierboven voor de te volgen procedure.

Mogelijkheid 2: mijn muziekactiviteiten zijn wel luider dan 95 dB(A) LAeq, 15min

In dat geval vraag je bij de gemeente een milieuvergunning aan om een 'ingedeelde inrichting klasse 2' te worden. Vooraleer je deze vergunning krijgt, moet je een akoestisch onderzoek laten uitvoeren door een erkende geluidsdeskundige. Op basis van dit akoestisch onderzoek vermeldt de gemeente dan in je vergunning het maximum geluidsniveau voor die locatie. In ieder geval zal dit nooit het absolute maximum van 100 dB(A) LAeq,60min overschrijden. Je bent ook verplicht om een aantal bijkomende maatregelen te nemen. Daarnaast moet je ook altijd de geldende omgevingsnormen respecteren.

Meer info

Meer informatie en een duidelijke brochure vind je op www.lne.be/geluidsnormen.

In het algemeen Strafwetboek staat een regel die zegt dat je geen storend 'nachtlawaai' mag maken. De politie kan deze regel altijd inroepen als er klachten zijn. Hetzelfde geldt voor de regelgeving over burenhinder uit het Burgerlijk Wetboek. Hou hier dus rekening mee!

Aanvragen voor muziekactiviteiten moet je 3 maand op voorhand indienen bij de dienst evenementen (oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, 054 50 52 85)! Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.


Contact informatie