Aanplanten van bomen en bossen

Iedereen wordt er zich stilaan van bewust dat in dichtbevolkte gebieden de natuur, en zeker de bomen, de leefbaarheid helpen verbeteren. Niet alleen als kostbare luchtzuiveraar, maar ook als wind-, stof- en geluidsopvangend element kunnen bomen generaties lang diensten bewijzen.

Bomen

Als je een boom of haag wil planten, moet je bepaalde afstanden van de eigendomsgrens respecteren.

  • Bomen die minstens twee meter hoog zijn: twee meter, te rekenen vanaf het midden van de voet van de boom
  • Voor andere bomen, struiken en hagen: een halve meter.
  • De nabuur kan de snoeiing of rooiing eisen van de beplantingen die op een kortere afstand zijn aangebracht, tenzij de rechter van oordeel is dat zulks rechtsmisbruik uitmaakt. De rechter houdt bij dat oordeel rekening met alle omstandigheden van het geval, met inbegrip van het algemeen belang.
  • De nabuur kan zich evenwel niet verzetten tegen de aanwezigheid van beplantingen die niet hoger reiken dan de afsluiting tussen de percelen. Gaat het in dat geval om een niet-gemene afsluiting, dan heeft de eigenaar het recht deze als steun voor zijn beplantingen te gebruiken.
  • Bomen of hagen kunnen wel op de perceelsgrens worden geplaatst mits een overeenkomst tussen beide eigenaars. Geschillen worden behandeld door de vrederechter.

Voor bomen, struiken en hagen geplant vóór 1 september 2021  gelden volgende voorwaarden:

  • hoogstammige bomen staan minstens op 0,84 meter van de scheidingslijn geplant. In volwassen toestand mogen de takken niet overhangen bij de buur. Daarom staan hoogstambomen bij voorkeur op minstens 2 meter van de scheidingslijn geplant.
  • een scheerhaag tot 1,60 meter hoogte moet op minstens 0,42 meter van de scheidingslijn geplant zijn
  • een kaphaag tot onbepaalde hoogte moet op minstens 0,84 meter van de scheidingslijn geplant zijn.

Premies

De stad Ninove geeft een premie voor het aanplanten van streekeigen bomen, hagen, ...in het buitengebied.

Voor het aanplanten van bomen of ander groen op openbaar domein kan het stadsbestuur toelating en subsidie geven. In het reglement staan alle voorwaarden beschreven. De aanvraagformulieren bezorg je aan de dienst leefmilieu.

Bossen 

Voor het aanplanten van bossen in landbouwgebied is een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Het aanvraagformulieren bezorg je aan de dienst leefmilieu. Meer informatie over het bebossen van landbouwgronden vind je in een brochure van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Info over subsidies voor bebossing, kan je hier vinden. 

De afstandsregels bij bosaanplant in het agrarisch gebied:

  • Bosaanplantingen in het agrarisch gebied gebeuren op 6 meter van de grens van percelen in landbouwgebruik en op 2 meter van percelen die niet in landbouwgebruik zijn.
  • In de andere bestemmingen moeten bosaanplantingen gebeuren op 2 meter van de perceelsgrens. 

Als het planten van bomen leidt tot een vegetatiewijziging of een wijziging van een klein landschapselement (KLE), dan kan het planten van de bomen verboden zijn of kan een omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen nodig zijn. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Natuur en Bos.


Contact informatie