Terrassen

Aan welke vormgeving moet je terras voldoen?

Zonnetenten en parasols

De houder van de machtiging is vrij om voor de overdekking van het terras te kiezen uit zonnetenten of parasols, of beide. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zonnetenten die verankerd zijn aan de gevel en deze die op zichzelf staan. In beide gevallen moet hiervoor de nodige stedenbouwkundige vergunning worden afgeleverd.

 • Een op zichzelf staande zonnetent moet zodanig worden geplaatst dat het hellend vlak naar de voorkant van het terras is gericht en mag bovendien niet over de voorkant van het terras komen (m.a.w. mag maximaal gelijk met de windschermen uitvallen). Hetzelfde geldt voor parasols.
 • Er is vrije keuze in vorm, kleur, materiaal en oppervlakte van de zonnetenten en parasols. Fluoriscerende kleuren echter zijn niet toegelaten.
 • Op een terras moeten alle zonnetenten en/af parasols uit hetzelfde materiaal en in dezelfde vorm en kleur vervaardigd zijn.
 • Een zonnetent of parasol moet zijn vervaardigd uit niet-ontvlambaar materiaal.
 • Er worden geen opvullingen toegestaan tussen de zonnetenten en/of parasols en de gevels en/of de windschermen.
 • Elke parasol moet voorzien zijn van een voet, die onder geen enkel beding mag worden verankerd in de grond.

Meubilair

Er is een vrije keuze in meubilair. Op hetzelfde terras moet alle meubilair echter uit hetzelfde materiaal en van gelijke kleur en vorm zijn.

Verwarming en verlichting

 • Het is toegelaten kaarsen, fakkels, olielampen,... te plaatsen op het terras.
 • Verwarming van de terrassen is toegelaten.

Windschermen

Ingeval toelating wordt verleend aan de uitbaters van horecabedrijven tot het aanbrengen van windschermen op de vergunde terrassen, zullen deze windschermen aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De windschermen moeten steeds een ononderbroken geheel vormen (behalve de ingang die tegelijkertijd ook de uitgang is), zonder in- of uitsprongen of gevaarlijke uitsteeksels.De windschermen zullen een hoogte hebben van 1m 50, bestaande uit duurzame materialen tot 1m boven het terrasniveau en daarboven een doorzichtig en splintervrij paneel of veiligheidsglas met afgeschuinde boorden waarop publiciteit mag aangebracht worden.Het staat de uitbater vrij op welke wijze de stijlen te bevestigen. Er mogen in geen enkel geval verankeringen gebeuren op eigendom van de stad of openbaar domein.
 • Indien bloembakken geplaatst worden dienen deze binnen de lijn van de windschermen geplaatst te worden.
 • Bij het niet opstellen van een terras, is het verboden het meubilair op te stapelen op het voetpad.

Bepalingen betreffende de openbare veiligheid

Het terras mag de zichtbaarheid op de rijbaan niet belemmeren.

Het terras mag enkel worden opgesteld binnen de opgestelde windschermen of binnen het imaginaire verlengde ervan. Om de doortocht van de voetgangers en andere gebruikers op het voetpad te verzekeren, moet steeds een doorgang van 1m 50 vrijgehouden blijven, overeenkomstig het decreet van de Vlaamse regering van 29 april 1997 inzake kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen en latere wijzigingen met uitzondering van de doortocht in de Langemuntstraat waar de doorgang 2m bedraagt.

Indien de openbare veiligheid dit vereist, kan in de machtiging een grotere doorgang dan 1m 50 of 2m worden bepaald.

Bepalingen betreffende openbare orde en rust

De uitbater van het terras dient zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen, zoals bepaald in het algemeen politiereglement.

De machtiginghouder en diens personeel zien er op toe dat de klanten zich houden aan de wettelijke geluidsnormen.

Bepalingen betreffende de orde en netheid

De uitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van het openbaar domein waarop het terras is opgesteld.

De uitbater is verplicht om alle eventuele afval te verwijderen van het openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van het terras, evenals van eventueel afval op het terras zelf.

Het terras moet onmiddellijk na de sluiting van de zaak worden opgeruimd en gereinigd.

De terrasmeubelen mogen op het terras worden gestapeld, maar dit moet op een ordelijke wijze gebeuren.

Bepalingen betreffende de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De houder van de machtiging moet er steeds op toezien dat de begrenzing van diens terras wordt gerespecteerd. Hij draagt er zorg voor dat tafels en/of stoelen niet buiten de toegelaten zone worden geplaatst.

De machtiginghouder ziet er op toe dat de bepalingen betreffende de doorgang voor voetgangers steeds wordt gerespecteerd.

De machtiginghouder blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan het openbaar domein ten gevolge van het plaatsen van het terras.

De machtiginghouder en diens personeel moeten het verkeersreglement naleven.

De machtiginghouder ziet er op toe dat klanten voorbijgangers niet hinderen en/of lastig vallen.

De machtiginghouder gedraagt zich als een goede huisvader betreffende de windschermen, de terrasmeubels en het openbaar domein.

Andere bepalingen

De machtiging tot het plaatsen van een terras moet steeds op eenvoudig verzoek aan alle bevoegde personen kunnen worden voorgelegd.

Het college van burgemeester en schepenen vermeldt in de machtiging eventueel bijzondere specifieke voorschriften die noodzakelijk worden geacht voor de veiligheid en de openbare orde en rust.

Tijdens evenementen waarbij de bewuste gebieden deels of geheel parkeer- en/of verkeersvrij zijn gemaakt, is een uitbreiding van het terras toegelaten. Deze uitbreiding moet ten minste een maand vooraf schriftelijk worden aangevraagd. De aanvraag vermeldt de precieze oppervlakte van de uitbreiding.

Indien de openbare veiligheid dit vereist, kan het stadsbestuur zonder voorafgaande schriftelijke melding overgaan tot verwijdering van het terras en bijhorende windschermen, zonder recht op schadevergoeding voor de machtiginghouder.

Verbodsbepalingen

Onder geen enkel beding mag in het openbaar domein worden geboord of gekapt om er voorwerpen in te bevestigen.

Het is verboden om onder het even welke vorm een geluidsdrager op of in de onmiddellijke nabijheid van het terras aan te brengen.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Vul het digitale formulier in voor inname openbaar domein met terras. Kies voor 'registreer een account' of meld je aan met je elektronische identiteitskaart. De dienst lokale economie behandelt jouw aanvraag.

Éénmaal jouw aanvraag in orde is, wordt de terrasvergunning afgeleverd.

Deze vergunning blijft 1 jaar geldig.


Contact informatie