Corona: steunmaatregelen voor ambulante handel en markt

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben ook economische gevolgen. Daarom hebben de federale en de Vlaamse regering tal van maatregelen uitgewerkt om de ambulante handel en markten te ondersteunen en door deze moeilijke periode te helpen.

Alle economische steunmaatregelen vind je hier, samen met de links waar je de premies kan aanvragen. Check deze pagina regelmatig voor updates!

 

Inhoud


Hinderpremie

Voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen, en die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Zelfstandige in hoofdberoep en zelfstandige in bijberoep die gelet op zijn beroepsinkomen de bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep moet betalen
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse in België ingeschreven onderneming met een vergelijkbaar statuut, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst
 • Een vereniging met een economische activiteit met minstens één VTE RSZ-ingeschrevene in dienst

Geldt:

 1. Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 5 april bijkomend 160 euro per dag
 2. Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 5 april 160 euro per dag

 

Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking. Dit geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

Meer info...

Naar boven...

 

Aanvullende premie per sluitingsdag (160 euro per sluitingsdag)

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen geldt dat wie tot en met 5 april de corona hinderpremie heeft gekregen, automatisch 160 euro krijgt per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Wie recht had op de corona hinderpremie, moet geen nieuwe aanvraag doen.

Naar boven...


Compensatiepremie

Voor ondernemingen en zelfstandigen die niet getroffen zijn door de verplichte sluitingsmaatregelen, maar een omzetverlies van minstens 60 procent kennen, komt er een eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro.

De omzet moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het financieel plan. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
De premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zoals zelfstandigen in hoofdberoep. Bijberoepers met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.

Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. De compensatiepremie zal je binnenkort kunnen aanvragen via een toepassing bij VLAIO. Deze applicatie staat nog niet online.

Meer info...

Naar boven...


Afbetalingsplan voor belastingen

 • De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
 • Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Werkgeversbijdragen
 • Na de aanvraag van je afbetalingsplan krijg je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
 • Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij je Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen je aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Meer info...

Naar boven...


Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
  • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
  • Vermindering van sociale bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen belt of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ).De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien met een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Meer info...

Naar boven...


Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten kunnen tot maximaal 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen:
  • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro per maand met gezinslast
 • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
 • Het overbruggingsrecht vraag je aan vóór het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij je sociaal verzekeringsfonds.

Meer info...

Naar boven...


KMO-groeisubsidie

 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject.
 • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Meer info...

Naar boven...


Schaderegeling

 • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. 
 • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Meer info...

Naar boven...


Zelfstandigen in bijberoep

Op dit moment is hier nog onduidelijkheid over. Het een en ander kan dus nog veranderen.

Alvast dit:

Vermindering van sociale bijdragen

 • Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
 • De aanvraag moet gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds vóór de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.

Overbruggingsrecht

 • Toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat bijberoepers voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Hinderpremie

 • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer info...

Naar boven...


Tijdelijke werkloosheid

 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid is nu veranderd naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.
 • Tijdelijk werkloos gestelde werknemers
  • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
  • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
  • Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
  • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
  • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
  • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, je hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.
 • Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Meer info:

Naar boven...


Overheidsopdrachten

 • Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.

Naar boven...


Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien je gebruik wil maken van de waarborgregeling neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Meer info...

Naar boven...


Uitstel van betaling kredieten, verzekeringen en de garantieregeling

Om financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren slaan de federale overheid en de financiële sector de handen in elkaar, voor wat betreft a) bestaande kredieten en b) nieuwe kredieten:

 1. Bedrijven en zelfstandigen kunnen via hun bankkantoor uitstel van betaling vragen t.e.m. 31 oktober 2020 zonder aanrekening van kosten. Wie leningen heeft, zal op die manier voorlopig geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt ook voor mensen met een hypotheeklening.
 2. Voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd een garantieregeling geactiveerd. Bedrijven en zelfstandigen die op zoek zijn naar financiering zullen die op een soepele manier kunnen vinden.

Na de bankensector, liet ook de verzekeringssector weten de volgende maanden soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Voor verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan gevonden worden.

Meer info:

Naar boven...


Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 1. De Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen: zelfstandigen met een arbeidshandicap dienen hiervoor aan te tonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Het inkomen tijdens de crisismaanden hoeft niet in rekening gebracht te worden, zodat deze premie niet in het gedrang komt.
 2. Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Subsidie voor werkgevers die mensen tussen 25-55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aanwerven en duurzaam tewerkstellen.
 3. Transitiepremie naar ondernemerschap: werkzoekende 45-plussers die de overstap naar zelfstandig ondernemerschap willen zetten, maar liever nog even wachten t.g.v. de coronacrisis, krijgen een verlenging van de termijnen met 3 maanden voor wat betreft de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.
 4. Arbeidskaart voor economische migranten: er wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken.

Meer info...

Naar boven...


Noodfonds gesubsidieerde sectoren

Er komt ook een noodfonds van 200 miljoen euro specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector. Meer info volgt binnenkort.

Naar boven...

 

Overzicht maatregelen land- en tuinbouw

Het Departement Landbouw en Visserij bundelde op haar website alle maatregelen en veelgestelde vragen voor landbouw, tuinbouw en visserij.

Meer info...

Naar boven...


Nuttige info en telefoonnummers

Naar boven...


Contact informatie