Corona: maatregelen voor seizoensarbeiders in land- en tuinbouw

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. De seizoenarbeiders zijn afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19

Daarom gelden enkele nieuwe maatregelen voor seizoensarbeiders in land- en tuinbouwbedrijven. Het politiebesluit betreffende seizoenarbeiders van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere werd op 7 augustus 2020 goedgekeurd.

Het besluit bestaat uit 7 artikels:

  1. Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Oost- Vlaanderen als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een regio of land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan. (zie https://diplomatie.belgium.be/nl voor de laatste updates)

  2. De werkgevers in de provincie Oost-Vlaanderen worden verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.

  3. De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. lndien er in de groep bij iemand, volgen artikel 2, een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

  4. Overtredingen van deze verordeníng worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.

  5. Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en dit tot en met 31 augustus 2020.

  6. De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

  7. Dit besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden in de provincie Oost-Vlaanderen en worden bekendgemaakt via gemeentelijke en provinciale websites.

Contact informatie