Procedure gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Wordt een overtreding vastgesteld, dan wordt de sanctionerend ambtenaar hierover binnen een termijn van maximaal twee maanden ingelicht.

Kennisgeving

De overtreder wordt op de hoogte gebracht van de vaststelling met een aangetekende brief die een kopie van het bestuurlijk verslag bevat. Het betreft hier enkel de kennisgeving. Op dit moment kan de sanctie nog niet vereffend worden. (Opgelet! Bij overtredingen op stilstaan en parkeren wordt de geldboete meteen opgestuurd met een gewone brief)

Verweer

De overtreder heeft de mogelijkheid om binnen de 15 dagen zijn verweermiddelen per aangetekende brief uiteen te zetten, of hij kan zijn verweermiddelen mondeling uiteenzetten bij de sanctionerend ambtenaar. Overtreders die recht hebben op mondeling verweer worden in de brief hiertoe uitgenodigd (enkel indien de sanctie meer dan 70 euro bedraagt).

Beslissing en vereffening van de sanctie

Indien de overtreder akkoord gaat met de overtreding of indien hij niet over (geldige) verweermiddelen beschikt, hoeft hij verder niks te doen. De beslissing met de sanctie wordt aangetekend toegestuurd. Hierbij zit eveneens het overschrijvingsformulier waarmee de sanctie dient vereffend te worden. Dit gebeurt binnen een termijn van zes maanden nadat de overtreding plaatsvond.

Lokale bemiddeling

De lokale bemiddeling is een alternatieve maatregel voor de geldboete in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. De bemiddelaar nodigt de overtreder en de benadeelde uit om samen rond de tafel te zitten. Tijdens dit bemiddelingsgesprek luistert de bemiddelaar naar het verhaal van de benadeelde en dat van de overtreder. Vervolgens wordt er samen gezocht naar een oplossing voor het conflict. Indien beide partijen een akkoord bereiken, wordt een overeenkomst opgesteld. Tot slot volgt de bemiddelaar de naleving of uitvoering van de overeenkomst op. Als die wordt uitgevoerd of nageleefd volgt er geen geldboete meer.

Voor wie? De sanctionerend ambtenaar bepaalt welk dossier in aanmerking komt voor bemiddeling: de overtreder van de verordening waarop de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing zijn, de benadeelde (individueel slachtoffer of de gemeente), eventueel andere betrokken personen (ouders, vertrouwenspersoon, tolk, etc.). De benadeelde kan zijn verhaal kwijt, krijgt antwoord op zijn vragen en kan herstel of vergoeding voor zowel morele als materiële schade krijgen. De overtreder kan zijn verantwoordelijkheid opnemen en krijgt de kans om de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden.

Niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar

Indien de overtreder niet akkoord gaat, met de beslissing en de opgelegde sanctie, kan hij binnen een termijn van een maand een verzoekschrift neerleggen bij de Politierechtbank (Afdeling Aalst).

Nog vragen? Stuur een mailtje naar GASvaststeller@ninove.be.


Contact informatie