Openbaar onderzoek ontwerp waterbeleidsnota 2O2O-2O25 en programma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Op 19 december startte het openbaar onderzoek over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 18 juni 2019.

Waterbeleidsnota 2O2O-2O25

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Tijdschema en werkprogram ma voor de stroomgebied beheerplannen 2022-2027

Ten laatste op 22 december 2O21 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2O22-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Alle documenten die in openbaar onderzoek liggen en meer informatie vind je op www.volvanwater.be.