Ontwikkelingshulp op de agenda

Ninove telt heel wat sociaal geëngageerde organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. Omdat de stad hier ook zelf op inzet, ondersteunt ze graag zulke initiatieven. Dat doet ze via de GROS, de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze raad adviseert de stad over ontwikkelingsprojecten waarvoor subsidies worden aangevraagd, en probeert ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten bij inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen.

We zaten hierover aan tafel met Gerda (lokaal verantwoordelijke vzw Volk in Nood, lid van de GROS, links op de foto) en Tiffanny (projectmedewerker team welzijn van de stad, rechts op de foto). Vzw Volk in Nood is één van de vzw’s die recent een subsidie van de stad ontving.

Gerda: “Bij Volk in Nood focussen we op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Voor onze werking in Sri Lanka kregen we van de stad een subsidie van 2.800 euro, waarmee we computers kochten voor in de klas. Dat klinkt voor ons misschien onbenullig, maar voor de twintig kinderen uit arme gezinnen die we daar ondersteunen, maakte het een groot verschil. Kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen hebben doorgaans geen kans op een middelbare of hogere opleiding. En geen diploma betekent een onderbetaalde job. Zo creëer je een armoedecirkel waar je moeilijk uit raakt. Dankzij ontwikkelingshulp kunnen we die cirkel doorbreken.”

Er zijn in Ninove ook nog andere organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingshulp. Welke budgetten stelt de stad eigenlijk in totaal ter beschikking?

Tiffanny: “Momenteel bedraagt de totale subsidie voor de GROS 20.000 euro. Daarvan verdelen we 2.000 euro werkingssubsidie evenredig onder de organisaties die actief zijn binnen de GROS. Zo kunnen ze hun administratieve kosten de baas. Ook voor de lokale Wereldwinkel Ninove voorzien we 2.000 euro werkingssubsidie. Want de Wereldwinkel is in onze ogen een uniek sensibiliserings- en actiekanaal dat de mogelijkheden van alternatieve handelsrelaties in de verf zet. De rest van de subsidiepot wordt verdeeld onder uitwisselingsprojecten, stages, vrijwilligerswerk, inleefreizen, en projecten in het Noorden of Zuiden.”

Kan iedereen zomaar een subsidie krijgen van de stad?

Tiffanny: “Zo makkelijk is het niet (glimlacht). De stad controleert eerst of het project aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden
voldoet. Daarna wordt op een algemene vergadering van de GROS beoordeeld of de toekenningsvoorwaarden oké zijn. Één van de ontvankelijkheidsvoorwaarden bij een werkingssubsidie is bijvoorbeeld het doorsturen van het meest recente jaarverslag. Het hebben van een actieve Noord- of Zuidwerking is een mogelijke toekenningsvoorwaarde. Hierna maken we een advies op voor het college van burgemeester en schepenen. Het zijn zij die de uiteindelijk beslissing nemen.”

Gerda, inwoners stellen zich vaak de vraag hoe organisaties kunnen verzekeren dat subsidies goed terechtkomen. Dat lijkt ons inderdaad geen evidentie…

Gerda: “Goede afspraken en goede communicatie, daar begint alles mee. We bespreken telkens met de plaatselijke partner hoe we ons budget het best kunnen besteden. Zo weten we dat het project ook lokaal gedragen wordt. En bij de uitvoering is er wekelijks overleg via Skype of mail. Als er problemen zijn, weten we het meteen en kunnen we laten bijsturen. We gaan ook ter plaatse een kijkje nemen en controleren de boekhouding van de lokale partner.”

Volk in Nood geeft als lid van de GROS ook advies aan de stad. Scoren we goede punten?

Gerda: “(lacht) Er zijn altijd dingen die beter kunnen. Maar in vergelijking met andere steden mag Ninove fier zijn. Er wordt geluisterd naar onze mening én advies wordt telkens ter harte genomen. Dat resulteert in mooie no-nonsens projecten, waarbij er niet ‘gesmost’ wordt met het geld van de burger.”

Tiffanny: “Straks gaan we nog blozen (lacht). Binnen de stad hechten we inderdaad veel belang aan het bijdragen aan en behalen van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het behalen van die doelstellingen hebben- we daarom ook mee opgenomen in ons meerjarenplan. We zijn dus enorm blij dat deze werking zo goed loopt. Dat we als stad kunnen helpen om de wereld een stukje mooier te maken, maakt ons best wel trots.”


GROS? Een woordje uitleg... 

Hoor jij het ook donderen in Keulen bij het lezen van de afkorting GROS? Geen zorgen, voor wat meer uitleg ben je hier aan het juiste adres. De GROS, Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, werd opgericht in 2014. In de GROS zetelen 12 inwoners en organisaties uit Ninove die werken aan meer wereldwijde solidariteit. De raad heeft zowel een adviserende als een sensibiliserende rol. Ze geven het stadsbestuur bijvoorbeeld advies over ontwikkelingsprojecten waarvoor subsidies worden aangevraagd. Tegelijkertijd willen ze ook het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking vergroten. Hoe de subsidieverdeling en aanvraagprocedure verlopen, lees je in het zopas door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement (te vinden op www.sociaalhuisninove.be).

Ligt deze materie je nauw aan het hart? De Noord-Zuid ambtenaar geeft je graag meer info over de werking, lid worden en het indienen van projecten.


Contact informatie