GR20181213 Punt 6: Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen perceel stadsgrond langs de Terrasstraat te Outer - goedkeuring (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Overwegende dat de stad Ninove eigenaar is van een perceel weiland aan de Terrasstraat in Outer, kadastraal gekend Ninove 13de afdeling sectie B nr. 936L, dat ze voor een oppervlakte van circa 60a in gebruik wenst te geven om zelf niet voor het verder onderhoud ervan moeten in te staan;

Overwegende dat voortaan bij de ingebruikgave of verkoop van stadseigendommen, volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, hier ruchtbaarheid aan wordt gegeven om geïnteresseerden de kans te geven om zich kandidaat te stellen;

Overwegende dat de stad in het informatieblad “Ninove info” van september 2018 gepubliceerd heeft dat dit perceel stadsgrond via loting in bruikleen zou worden gegeven en hiertoe een oproep naar kandidaat-gebruikers heeft gedaan;

Overwegende dat op de vooropgestelde datum van 30 september 2018 volgende kandidaturen werden ingediend:

- Wim Vanden driessche, Flierenhoek 5, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem

- Marieke Volckaert, Keukenstraat 14, 9400 Nederhasselt

- Jorgen Van Cutsem, Herlinckhove 22a, 9450 Denderhoutem

- Steven Heyse, Aalstersesteenweg 342, 9400 Ninove

- Niels De Bisschop, Muylemstraat 178, 9406 Outer

- Pieter Crick, Terrasstraat 29, 9406 Outer;

Gelet op de brief van de stad Ninove van 29 oktober 2018 waarbij de kandidaat-gebruikers op 15 november 2018 werden uitgenodigd voor de bijwoning van de loting van de bruikleen van het perceel stadsgrond;

Gelet op het proces-verbaal van loting van 15 november 2018 waaruit blijkt dat volgende kandidaten de loting hebben bijgewoond:

Steven Heyse, Aalstersesteenweg 342, 9400 Ninove

Wim Vanden driessche, Flierenhoek 5, 9506 Smeerebbe-Vloerzegem;

Overwegende dat na loting door middel van lottrekking in een urne volgende naam werd uitgeloot:

- Niels De Bisschop, Muylemstraat 178, 9406 Outer;

Gelet op het e-mailbericht van 16 november van de stad waarbij de niet-uitgelote kandidaten op de hoogte werden gesteld van het resultaat van de lottrekking;

Gelet op het e-mailbericht van 16 november 2018 waarbij de heer Niels De Bisschop op de hoogte werd gebracht dat bij lottrekking het in bruikleen te geven perceel stadsgrond aan hem zal worden toegewezen en gevraagd werd zijn interesse te bevestigen;

Gelet op de telefonische bevestiging van 20 november 2018 van de heer De Bisschop Niels;

Overwegende dat over het gebruik van landbouwgrond juridisch advies werd gevraagd aan het advocatenkantoor Edgar Boydens, C. Coppensstraat 13, 1560 Hoeilaart;

Gelet op het advies van 15 april 2009 van het advocatenkantoor Edgar Boydens aan de stad om met de landbouwers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) af te sluiten om te voorkomen dat de pachtwet van toepassing zou zijn;

Overwegende dat bij dergelijke overeenkomst geen pacht wordt betaald en hierdoor van een verpachting van een landeigendom geen sprake kan zijn;

Gelet op het ontwerp van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het perceel stadsgrond langs de Terrasstraat te Outer, kadastraal gekend Ninove 13de afdeling Outer sectie B nr.936 L/deel, voor een oppervlakte van ca 60a wordt na loting, in bruikleen gegeven aan de heer Niels De Bisschop, Muylemstraat 178, 9406 Outer.

Artikel 2

Het ontwerp van gebruiksovereenkomst wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Voor de ingebruikname zal door de dienst logistiek een plaatsbeschrijving worden opgemaakt.

Artikel 4

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen met de kandidaat-gebruiker een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) ondertekenen.


Contact informatie