GR20181213 Punt 5: Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen voormalige pastorie Sint-Theresia aan OCMW-Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14 december 2017 waarbij de erfpacht werd aanvaard van de voormalige Sint-Theresiakerk, de pastorie, de dagkapel en parking, Edingsesteenweg 2 en 4, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1244E2 EN 1244H2, met een oppervlakte van 56a 92ca, voor een termijn ingaande op 1 januari 2018 tot 16 april 2102, mits een jaarlijkse erfpachtvergoeding van € 8.000 gekoppeld aan de gezondheidsindex, van de kerkfabriek van de parochie Sint-Theresia;

Gelet op de authentieke akte vestiging erfpacht verleden op 31 januari 2018 voor notaris Thierry Van Sinay;

Overwegende dat de stad geen directe bestemming voor de voormalige pastorie heeft;

Gelet op de vraag van het OCMW Ninove om de voormalige pastorie te mogen gebruiken om er een woonproject voor jongeren in onder te brengen onder de begeleiding van een erkende vereniging, meer bepaald de vzw Amon;

Overwegende dat ingevolge artikel 6 van de authentieke akte van 31 januari 2018 de erfpachter slechts toegelaten is zijn recht van erfpacht over te dragen of met hypotheken of voorrechten te bezwaren na voorafgaand en schriftelijk akkoord van de eigenaar en dat de erfpachter niettegenstaande het akkoord van de erfverpachter hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de verplichtingen van de verkrijger jegens de eigenaar;

Overwegende dat artikel 12 van de authentieke akte van 31 januari 2018 stelt dat de erfpacht gesloten werd voor socio-culturele doeleinden;

Gelet op de brief van 7 juni 2018 van de stad aan de kerkfabriek waarbij voornoemde toelating en om een afwijking op artikel 12 werd gevraagd;

Gelet op de beslissing van de kerkfabriek Sint-Theresia van 5 juli 2018 waarbij akkoord wordt gegaan met de ingebruikgave aan het OCMW Ninove op voorwaarde dat de stad hierop voldoende toezicht uitoefent en eventueel aangebrachte schade direct zal laten herstellen;

Gelet op de ontwerp-overeenkomst bruikleen tussen de stad en het OCMW Ninove;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De voormalige pastorie van de Sint-Theresiakerk, Edingsesteenweg 6, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1244E 2, met een oppervlakte van 1a 45ca, wordt in bruikleen gegeven aan het OCMW Ninove, met ingang van 1 januari 2019, dat er een woonproject voor jongeren in onder zal brengen.

Artikel 2

De ontwerp-overeenkomst bruikleen wordt goedgekeurd.


Contact informatie