GR20181213 Punt 4: Secretariaat - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' - dienstjaar 2019 (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de beslissing van 23 januari 2014 waarbij vastgelegd werd wat er voor 2014 moet worden verstaan onder “dagelijks bestuur”;

Gelet op de beslissing van 18 december 2014 waarbij de beslissing van 23 januari 2014 werd verlengd voor de periode van 2015 tot 2018, zijnde tot het einde van de bestuursperiode 2013-2018;

Overwegende dat het opportuun is deze beslissing opnieuw te verlengen voor 6 maand, zijnde van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019;

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De beslissing van 23 januari 2014, waarbij vastgelegd wordt wat er onder “dagelijks bestuur” moet worden verstaan, wordt verlengd met zes maand, zijnde van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Artikel 2

Onder ‘begrip dagelijks bestuur’ wordt verstaan:

- De opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven in het exploitatiebudget in de meerjarenplanning 2014-2019 en budget 2019


Contact informatie