GR20181213 Punt 3: Politie - politiebegroting 2019 - gewone en buitengewone dienst - vaststelling (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones;

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

Gelet op het ontwerp van begroting 2019, gewone- en buitengewone dienst;

Overwegende dat het ontwerp van begroting 2019 werd besproken in de begrotingscommissie;

Gelet op de memorie van toelichting;

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in art. 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Overwegende dat de Federale Minister van Binnenlandse Zaken de opstelling van een meerjarenplanning voor 2019 nog niet oplegt maar wel aanbeveelt;

Overwegende evenwel dat nog geen model van meerjarenplanning door de minister voorgeschreven is;

Overwegende dat wellicht daarom nog geen softwarepakket ter beschikking gesteld is door de leverancier van de software voor de Politiezone Ninove, de NV Cevi;

Overwegende dus dat de politiebegroting 2019 niet vergezeld is van een meerjarenplanning;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De politiebegroting 2019 – gewone- en buitengewone dienst – wordt vastgesteld zoals hierna vermeld:

Gewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2018

1.003.325,00

Ontvangsten

6.897.078,00

Uitgaven

7.926.934,00

Saldo Eigen Dienstjaar

-1.029.856,00

Saldo Vorige Jaren

220.660,00

Saldo Overboekingen

0,00

Resultaat Begroting 2019

-809.196,00

Algemeen Resultaat 2019

194.129,00

Buitengewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2018

3.209,00

Ontvangsten

3.442.846,00

Uitgaven

3.701.885,00

Saldo Eigen Dienstjaar

-259.039,00

Saldo Vorige Jaren

0,00

Saldo Overboekingen

259.039,00

Resultaat Begroting 2019

0,00

Algemeen Resultaat 2019

3.209,00

Artikel 2

De begroting wordt voor goedkeuring gestuurd aan de provinciegouverneur.


Contact informatie