GR20181213 Punt 20: Sport - Autonoom gemeentebedrijf Ninove - aanpassing statuten - goedkeuring (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid van artikel 231 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf, dat in voege gaat vanaf 1 januari 2019;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2005 waarbij het AGB Ninove werd opgericht en waarbij de statuten werden goedgekeurd;

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 1 maart 2007 en 16 december 2010 waarbij de statuten werden aangepast;

Gelet op artikel 234 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de wijziging van de statuten dienen aangepast te worden bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 4 juni 2018 waarin de jaarrekening en het boekhoudkundig resultaat 2017 van het AGB Ninove werd vastgesteld en waarin de maatregel om de financiële toestand te regulariseren met een incorporatie van kapitaal voor een bedrag van ongeveer 200.000 euro werd voorgelegd;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van 26 november 2018 van het AGB Ninove, waarbij voorgesteld wordt de statuten van het AGB Ninove te wijzigen;

Overwegende dat dat door de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur een aantal fundamentele principes werden gewijzigd, zodat een statutenwijziging opportuun is;

Overwegende dat een kapitaalinjectie voor het AGB Ninove voorzien is in het meerjarenplan van de stad Ninove;

Overwegende dat daarnaast er een kapitaalvermindering plaats heeft van 172.948,47 EUR ten gevolge van de incorporatie van verliezen in het kapitaal van het Autonoom Gemeentebedrijf;

Gelet op het advies van GD&A bij het invoeren van een statutenwijziging;

Besluit:

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De statuten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove worden gewijzigd als volgt:

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Rechtsvorm en naam

Het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de stad Ninove dd. 26 mei 2005. Het wordt hieronder “het bedrijf” genoemd.

Artikel 2 Wettelijk kader

Het bedrijf is onderworpen aan artikel 263decies van de nieuwe gemeentewet, aan de artikelen 225 tot en met 244 van het Decreet Lokaal Bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Artikel 3 Statutenwijzigingen

§1. Onderhavige statuten worden ter inzage gepubliceerd via de webtoepassing van de stad.

§2. De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het bedrijf.

De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing en de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de stad.

Artikel 4 Zetel

De zetel van het bedrijf is gevestigd te 9400 Ninove, Parklaan 3.

Artikel 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden

§1. Het AGB Ninove heeft tot doel het beheer en de exploitatie van de stedelijke infrastructuren met sportieve bestemming of voor ontspanning. In dit kader zal het AGB Ninove in het bijzonder het zwembad De Kleine Dender, gelegen te Ninove, Stadspark Ninove, Parklaan 3, en het kunstgrasveld, gelegen te Ninove, Steenbeek, Pollarebaan uitbaten.

§2. Ter realisering van de in §1 vermelde doelstellingen, kan het bedrijf binnen de wettelijke bevoegdheden en de bepalingen van deze statuten en de beheersovereenkomst, alle handelingen stellen en activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht om haar doel te verwezenlijken.

§3. Het bedrijf beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Artikel 6 Participaties

§1. Het bedrijf kan andere rechtspersonen oprichten, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en instellingen, hierna genoemd filialen, voor zover hun maatschappelijk doel overeenstemt met het doel van het bedrijf.

§2. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over de mededinging en de staatssteun en de voorwaarden, vermeld in de beheersovereenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat het autonoom gemeentebedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

Artikel 7 Rechtspersoonlijkheid en duur

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad.

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II

EXTERNE VERHOUDINGEN

Artikel 8 Bevoegdheid van het bedrijf

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van haar activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel en de voorwaarden opgenomen in de beheersovereenkomst onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 9 Beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten

§1. Na onderhandelingen sluit het bedrijf met de stad een beheersovereenkomst. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in het eerste lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het autonoom gemeentebedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

§2. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst worden opgemaakt.

Het bedrijf legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.

§3. De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt via een webtoepassing van de stad openbaar gemaakt.

§4. Naast deze beheersovereenkomst, kunnen het bedrijf en de stad één of meer concessie-, beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de stad en dat van het bedrijf in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van de onroerende goederen kunnen het bedrijf en de stad een of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten.

§5. De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 22 van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

§6. Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk en districtsniveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken.

Artikel 10 Aangaan van verbintenissen, kredietbewaking, wetmatigheidscontrole en de ondertekening van girale betalingsorders

§1. In de mate dat het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, zijn de hierop volgende paragrafen van toepassing.

§2. De voorgenomen financiële verbintenissen zijn onderworpen aan een voorafgaand visum van de financieel directeur van het bedrijf. De financieel directeur van het bedrijf zal het visum toestaan indien de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt. Hij kan voorwaarden koppelen aan het visum. In geval van weigering rust er een motiveringsplicht op de financieel directeur.

Bepaalde categorieën van verrichtingen kunnen worden uitgesloten van de visumverplichting. De gemeenteraad kan dit beslissen binnen de perken vastgelegd door de Vlaamse Regering en na advies van de financieel directeur.

Het organisatiebeheersingssysteem bepaalt de voorwaarden die gelden om advies te kunnen vragen aan de financieel directeur over de wettigheid en regelmatigheid van verrichtingen die van de visumverplichting zijn uitgesloten.

§3. In het geval de financieel directeur weigert een visum te verlenen, heeft het college van burgemeester en schepenen de mogelijkheid om op eigen verantwoordelijkheid viseren. De gemotiveerde beslissing van de financieel directeur wordt samen met de eigen beslissing ter kennis gebracht van de gemeenteraad.

§4. Zelfs bij ontstentenis van de nodige kredieten kan de gemeenteraad over de uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorzienbare omstandigheden vereist zijn, op voorwaarde dat ze daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt.

De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, impliceert tevens de bevoegdheid tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de plaatsingsprocedure, het voeren van deze procedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

In de gevallen vermeld in eerste lid, worden de financiële gevolgen opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

§5. Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat, kunnen provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven die voor de goede werking van de dienst onmiddellijk moet worden gedaan.

De financieel directeur verricht de betalingen in verband met het thesauriebeheer autonoom. Daaronder vallen niet de betalingen naar de provisies, zoals hierboven in §5, eerste lid vermeld.

§6. Verbintenissen mogen slechts worden aangegaan als de financiële gevolgen ervan tijdens de periode van het meerjarenplan passen binnen de ramingen van het meerjarenplan en als de financiële gevolgen voor het lopende boekjaar passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het meerjarenplan.

Als het bedrijf nog niet over uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar, is het aangaan of wijzigen van verbintenissen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur. Het bedrijf kan dan alleen verbintenissen aangaan of wijzigen die behoren tot de exploitatie en die verband houden met de courante werking en de bestaande dienstverlening.

Eenieder die verbintenissen heeft aangegaan in strijd met het 2de lid, is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

§7. Het bedrijf kan geen verbintenissen uitvoeren zonder dat er kredieten voor beschikbaar zijn, dit met behoud van de toepassing van §6, eerste en tweede lid.

Totdat het bedrijf over uitvoerbare kredieten beschikt, kan ze alleen uitgaven doen overeenkomstig verbintenissen die zijn aangegaan voor het begin van het boekjaar en overeenkomstig nieuwe verbintenissen die behoren tot de exploitatie en die verband houden met de courante werking en de bestaande dienstverlening.

§8. Alle girale betalingen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder/de voorzitter van de raad van bestuur en de financieel directeur. Met zijn handtekening bevestigt de gedelegeerd bestuurder/de voorzitter van de raad van bestuur dat de uitgave wettig en regelmatig is.

Als de gedelegeerd bestuurder/de voorzitter van de raad van bestuur of een personeelslid dat hij met betalingsverrichtingen belast heeft, weigert een betalingsopdracht aan een financiële instelling te ondertekenen, kan het de raad van bestuur op eigen verantwoordelijkheid bevelen de betaling uit te voeren. Een dergelijk bevel kan niet worden geweigerd.

HOOFDSTUK III

ORGANEN

Afdeling 1

Inleidende bepaling

Artikel 11 Structuur en openbaarheid

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. Via een webtoepassing van de stad wordt een lijst met besluiten van de raad van bestuur gepubliceerd.

De webtoepassing vermeldt bovendien de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité en in de beslissingen van de gedelegeerd bestuurder.

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de stad.

Afdeling 2

Raad van bestuur

Artikel 12 Samenstelling

“§1. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de gemeenteraad. Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, worden de mandaten evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. De leden van de raad van bestuur moeten niet noodzakelijk lid zijn van de gemeenteraad. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

§2. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als lid van de raad van bestuur:

- de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voorzover het autonoom gemeentebedrijf Ninove gevestigd is in hun ambtsgebied;

- de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

- de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar Ninove toe behoort;

- de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het bedrijf en waarin het bedrijf niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; en

- de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

Artikel 13 Duur en einde van de mandaten

De duur en het einde van het mandaat van lid van de raad van bestuur valt samen met het mandaat van gemeenteraadslid.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De leden van de raad van bestuur kunnen ten allen tijde door de gemeenteraad worden ontslagen. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad tot hun vervanging is overgegaan.

Artikel 14 Vergoedingen

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.

De eventuele kostenvergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden vastgelegd door de gemeenteraad, conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering en de beheersovereenkomst worden bepaald.

Artikel 15 Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende stad.

Naast de voorzitter wordt een secretaris verkozen die geen lid van de raad van bestuur dient te zijn. Indien de secretaris geen lid van de raad van bestuur is, heeft hij geen stemrecht.

Artikel 16 Vergaderingen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door zes leden van de raad van bestuur, telkens de belangen van het AGB Ninove het vereisen, maar ten minste 2 maal per boekjaar.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten.

Artikel 17 Beraadslagingen

De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf, of indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een lid van de raad van bestuur die door de voorzitter daartoe werd aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid zal het oudste in leeftijd aanwezige lid de Raad van Bestuur voorzitten.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda.

De nieuwe vergadering kan ten vroegste 3 dagen na de verzending van de uitnodiging plaatsvinden. Over de punten die voor de tweede maal op de agenda staan, kan geldig beraadslaagd en beslist worden, indien ten minste 3 leden van de raad van bestuur aanwezig zijn.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist als alle leden van de raad van bestuur aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming wordt de beslissing verworpen.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen mits akkoord van twee derden van de aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde stemgerechtigde leden over het dringend karakter van het agendapunt.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen is bereikt en één of meer leden zich onthouden, al of niet ingevolge een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.

Elk lid van de raad van bestuur heeft één stem.

Een lid van de raad van bestuur kan zich door een of ander lid laten vertegenwoordigen op de vergadering van de raad van bestuur. Elk aanwezig lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 18 Belangenconflicten

Een lid van de raad van bestuur dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet dit meedelen aan de andere leden van de raad van bestuur vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

De in de eerste alinea bedoelde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. De bestuurder moet tevens de commissarissen van het bedrijf op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag waarin zij rekenschap geven van hun beleid, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het vorige lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het bedrijf moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag zelf moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

Het controleverslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor het bedrijf van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

Artikel 19 Verboden handelingen

Het is de bestuurders niet toegestaan:

- aanwezig te zijn bij de bespreking of stemming over de aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen of schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een wettelijk samenlevingscontract hebben afgesloten met echtgenoten gelijkgesteld;

- rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten met het bedrijf of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom gemeentebedrijf of de stad, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het autonoom gemeentebedrijf of de stad aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;

- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van personen die in het kader van een associatie, groepering, of samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken; en

- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

Artikel 20 Notulen

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die door de secretaris worden opgesteld.

Na de goedkeuring van de notulen op de volgende vergadering van de raad van bestuur worden ze door de voorzitter en secretaris ondertekend. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

Deze goedgekeurde notulen kunnen door het publiek worden ingekeken conform de wijze vermeld in de webtoepassing van de stad.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 21 Bevoegdheden

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van het AGB Ninove te verwezenlijken.

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het bedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité van het bedrijf.

Telkens indien de gemeenteraad van Ninove hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf en minstens eenmaal per jaar.

De raad van bestuur kan het verstrekken van bijzondere diensten bij wijze van concessie van openbare dienst toekennen, opdragen of overlaten aan andere publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen.

De raad van bestuur kan eveneens met de stad Ninove of met derden, natuurlijke of rechtspersonen, dienstverleningsovereenkomsten afsluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de stad Ninove of voormelde derden wordt toevertrouwd, binnen de terzake geldende wetgeving.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten haar werking nader naar modaliteiten te regelen in een reglement van inwendige orde.

De raad van bestuur stelt de deontologische code op. Deze code voorziet minstens in volgende verplichtingen:

- het ambt wordt op loyale en correcte wijze uitgeoefend;

- de persoonlijke waardigheid van eenieder dient te worden gerespecteerd;

- in principe bestaat er een spreekrecht, doch bepaalde info mag niet worden bekendgemaakt aan derden;

- discriminatie is ten allen tijde verboden;

- personeelsleden dienen steeds giften, beloningen of enige andere voordelen in verband met hun ambt te weigeren en mogen dit evenmin vragen noch eisen;

- personeelsleden hebben daarenboven recht op informatie en vorming. Vorming is een plicht indien ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of betere functionering van de dienst.

Het staat de raad van bestuur vrij om eveneens bijkomende deontologische rechten en verplichtingen in de code op te nemen.

Artikel 22 Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité of een gedelegeerd bestuurder, waarbij bovendien de mogelijkheid bestaat dit verder toe te vertrouwen aan personeelsleden van het bedrijf. Dit kan echter niet voor:

- het beslissen over participaties;

- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur;

- het vaststellen van het statuut van het personeel;

- het opmaken van een ondernemingsplan en een evaluatieverslag;

- het vaststellen van de toegangstarieven;

- het afsluiten van een beleids-, samenwerkings- en beheersovereenkomst met de stad

- het vaststellen van het budget, de jaarrekening, de jaarrekening of het meerjarenplan.

Artikel 23 Personeel

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast. De bevoegdheid tot aanwerving van personeel kan evenwel worden gedelegeerd aan het directiecomité of de gedelegeerd bestuurder en desgevallend aan personeelsleden van het bedrijf. Eveneens kan worden gedelegeerd het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van personeel alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel.

Het personeel van het bedrijf kan contractueel worden aangesteld, hetzij voor bepaalde duur, hetzij voor onbepaalde duur.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. Het autonoom gemeentebedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.

Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.

Tevens kan statutair personeel van de stad Ninove aan het bedrijf ter beschikking gesteld worden overeenkomstig de rechtspositieregeling van het stadspersoneel die in toepassing van het gemeentedecreet en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering opgesteld is.

Artikel 24 Niet-binding van de bestuurders

De leden van de raad van bestuur zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf.

De leden van de raad van bestuur zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Afdeling 3

Directiecomité

Artikel 25 Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur en vier leden aangesteld door de raad van bestuur op voordracht van de gemeenteraad voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Alleen leden van de gemeenteraad kunnen lid zijn van het directiecomité.

Artikel 26 Duur en einde van de mandaten

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité.

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke bestuursperiode. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité en van voorzitter een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

De raad van bestuur ontslaat de leden van het directiecomité. De leden van het directiecomité kunnen slechts worden ontslagen bij besluit van tweederde van de leden van de raad van bestuur.

Artikel 27 Vergoedingen

Zowel het mandaat van voorzitter van het directiecomité als het mandaat van lid van het directiecomité is een bezoldigd of onbezoldigd mandaat.

Artikel 28 Voorzitterschap

De voorzitter van de raad van bestuur is tevens voorzitter van het directiecomité. Hij of zij zit het directiecomité voor. In geval van staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend.

Artikel 29 Vergaderingen

Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door 2 leden van het directiecomité, telkens de belangen van het bedrijf het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vier werkdagen voor de vergadering per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Het directiecomité kan deskundigen met raadgevende stem uitnodigen op zijn vergaderingen.

De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar.

Artikel 30 Beraadslagingen

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid zal het oudste in leeftijd aanwezig lid het directiecomité voorzitten.

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een reglement van inwendige orde.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist als alle leden van het directiecomité aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Elk lid van het directiecomité heeft 1 stem.

Een lid van het directiecomité kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen op de vergadering van het directiecomité. Elk aanwezig lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het directiecomité kan een secretaris aanstellen. De secretaris van het directiecomité kan dezelfde persoon zijn als de secretaris van de raad van bestuur.

De verboden handelingen en belangenconflicten die gelden voor de raad van bestuur volgens artikelen 17 en 18 zijn mutatis mutandis ook van toepassing voor de leden van het directiecomité.

Artikel 31 Notulen

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift ervan wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. De notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld wanneer een lid van het directiecomité of een lid van de raad van bestuur hier om verzoekt.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De notulen worden gepubliceerd op de webtoepassing van de stad. De webtoepassing vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van het directiecomité.

Artikel 32 Bevoegdheden

De raad van bestuur vertrouwt het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur toe aan het directiecomité.

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité brengt geregeld, en ten minste naar aanleiding van elke raad van bestuur, verslag uit van haar bestuur en activiteit aan voormelde raad.

Het directiecomité kan de hem toevertrouwde bevoegdheden verder delegeren aan personeelsleden van het bedrijf of van de stad. Deze delegaties omvatten tevens de vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot de gedelegeerde bevoegdheden.

Artikel 33 Niet-binding van de leden van het directiecomité

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het AGB Ninove.

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van het directiecomité van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

De raad van bestuur wordt door het betrokken lid schriftelijk op de hoogte gebracht van de overtreding en van de beslissing van de gemeenteraad.

HOOFDSTUK IV

FINANCIËN

Artikel 34 Statutair kapitaal

De stad kan een inbreng doen in geld of in natura in het kapitaal van het bedrijf, welke het voorwerp dient uit te maken van een statutenwijziging.

Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf bedraagt 27.051,53 EUR en is opvraagbaar door een besluit van de raad van bestuur.

Het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal stemt overeen met de netto-inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen.

Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te compenseren.

Artikel 35 Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de stad Ninove ingebrachte kapitaal, dan moet de raad van bestuur van het bedrijf de gemeenteraad verzoeken om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen om, in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand.

Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het door de stad Ninove ingebrachte kapitaal, kan het bedrijf worden ontbonden.

Artikel 36 Inkomsten en uitgaven

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.

Artikel 37 Financiering

De raad van bestuur van het AGB Ninove beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering.

Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan. Een aangepaste financieringsvorm kan toegepast worden.

Artikel 38 Boekhouding, jaarrekening en budget

Het autonoom gemeentebedrijf maakt een meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 254, 255, 256, 257, 258, 259 en 242 van het Decreet Lokaal Bestuur gelden voor het meerjarenplan van de stad. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 260, 261, 262 en 242 van het Decreet Lokaal Bestuur worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de stad. Het autonoom gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf, van welke aard ook.

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

Artikel 39 Procedure jaarrekening

§1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

§2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het bedrijf.

Indien de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen de termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

§3. De toezichthoudende overheid keurt de jaarrekening goed op voorwaarde dat:

1° Aan de raadsleden in het beleidsrapport alle noodzakelijke informatie ter beschikking is gesteld om met kennis van zaken een beslissing te nemen;

2° De jaarrekening juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft van de financiële toestand van de gemeente;

3° Het beleidsrapport dat aan de raadsleden werd bezorgd, overeenstemt met de digitale rapportering die daarover aan de Vlaamse regering is bezorgd met toepassing van artikel 250 van het Decreet Lokaal Bestuur;

4° De algemene en budgettaire boekhouding op elkaar aansluiten.

De raad van bestuur kan bij goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig bestempelen en beslist dan over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Ze brengt de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing met een aangetekende brief of een andere melding die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2281 Burgerlijk Wetboek, en die een bewijs oplevert van die melding, van het tijdstip waarop ze is verricht en van de authenticiteit en de integriteit van de verwerkte gegevens.

In voorkomend geval wordt daarbij een verzoek gevoegd om het vastgestelde bedrag aan de gemeente te betalen. Een afschrift van de beslissing van de raad van bestuur wordt bezorgd aan de gemeente.

§4. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. De termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, §1 en het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

§5. Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van het beleidsrapport, bezorgt de gemeente de gegevens over het vastgestelde beleidsrapport in digitale vorm aan de Vlaamse Regering. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op het financiële boekjaar in kwestie bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering.

Het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsrapport van het autonoom gemeentebedrijf, vermeld in het eerste lid, is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. De Vlaamse Regering verstuurt onmiddellijk een ontvangstmelding van de rapporten naar het autonoom gemeentebedrijf.

Artikel 40 Resultaatsbestemming

Met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van ten minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het reserveren of overdragen van het resultaat van het bedrijf, wordt het saldo aan de gemeente uitgekeerd.

Wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wanneer uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies blijkt, moeten de bestuurders de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van de continuïteit verantwoorden in het jaarverslag.

HOOFDSTUK V

CONTROLE

Afdeling 1

Bestuurlijke controle

Artikel 41 Controle door de toezichthoudende overheid

§1 Op dezelfde dag als de bekendmaking op de webtoepassing van de gemeente van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in de artikelen 285, §1, 1° en 2° en van de besluiten, vermeld in artikel 286, §1, brengt de gemeenteoverheid de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan.

§2. De toezichthoudende overheid kan ook ambtshalve besluiten opvragen.

Met behoud van de toepassing van artikel 243, §3, 259 en 262 beschikt de toezichthoudende overheid over dertig dagen om een besluit van het bestuur te vernietigen en het bestuur daarvan op de hoogte te brengen.

§3. Alle besluiten en opmerkingen van de toezichthoudende overheid worden ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

Afdeling 2

Financiële controle

Artikel 42 Kwijting van de bestuurders

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of de rapporten betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Artikel 43 Audit

§1 In elke gemeente wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen, vermeld in artikel 34, §1 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003.

Audit Vlaanderen bezorgt de verslagen van de audits aan de voorzitter van de gemeenteraad, die ze bezorgt aan de leden van de gemeenteraad.

§2 Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing, gaat na of ze adequaat is en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Audit Vlaanderen kan daarvoor organisatie- en procesaudits uitvoeren en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.

Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits.

§3 Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden uitgevoerd van de besturen. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die het voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Elk personeelslid heeft het recht om Audit Vlaanderen rechtstreeks op de hoogte te brengen van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt.

Buiten gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte die een dienst of een persoon schade toebrengen, kan een rapportering aan Audit Vlaanderen nooit aanleiding geven tot een tuchtsanctie of een ontslag. Dergelijke verklaringen vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het betrokken personeelslid daarvoor zijn instemming verleent.

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 44 Vertegenwoordiging

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter of twee leden van de raad van bestuur samen.

In uitzonderlijke gevallen, indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van het bedrijf zulks vereisen, kan de voorzitter of een door hem daartoe gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder enige formaliteit beslissen over het instellen van een rechtsvordering en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in en buiten rechte. Van deze rechtsvorderingen en bewarende maatregelen wordt mededeling gedaan op de eerstvolgende raad van bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd door de voorzitter.

Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 45 Rechtsopvolging

De stad kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten overdragen, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures, waaronder het eigendomsrecht of andere zakelijke rechten op roerende en onroerende goederen.

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen en andere rechten en plichten die de gemeenteraad bij of na de oprichting aanduidt. Deze rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteit door de stad aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege wordt door de stad bij aangetekende brief kennis gegeven aan het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen.

De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de stad kunnen de door de stad besliste overdracht van eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen tegenstelbaar aan derden maken.

De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de stad aan het bedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake.

Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de stad goederen aan het bedrijf verkopen of ter beschikking stellen onder nader overeen te komen voorwaarden.

Artikel 46 Ontbinding en vereffening

§1. De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van het autonoom gemeentebedrijf over te gaan.

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

§ 2. Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden bedrijf wordt overgenomen door de stad.

De stad waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.

§ 3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen door de stad.

§ 4. In afwijking van § 2 en § 3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden in statutair dienstverband, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf.

Artikel 2

Artikel 34 inzake kapitaal treedt onmiddellijk in werking. De overige wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019.

Artikel 3

De kapitaalsverhoging voor het AGB Ninove, ten bedrage van 200.000 euro, voorzien in het meerjarenplan onder enveloppe VRZ2014/001, algemene rekening 280100, BI 074000 wordt goedgekeurd.

Artikel 4

Afschrift van dit besluit wordt via het digitaal loket bezorgd aan het agentschap binnenlands bestuur.


Contact informatie