GR20181213 Punt 19: Openbare werken-erosiebestrijdingswerken Rijstraat, Denderwindeke - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden - aanvraag subsidies bij de Vlaamse Overheid (datum publicatie 27/12/2018

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2012 waarbij principiële goedkeuring werd verleend aan de uitvoering van erosie bestrijdende werken ter hoogte van de woningen 100 tot 114 in de Rijstraat te Denderwindeke om het probleem van de hoger gelegen afstromende akkers op te lossen;

Overwegende dat voor de uitvoering van de werken grondverwervingen nodig zijn;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2013 waarbij aan Solva opdracht werd gegeven de nodige stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op te maken en op te treden als bouwheer voor de uit te voeren werken in het kader van de erosiebestrijding in de Rijstraat te Denderwindeke;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij de samenwerkingsovereenkomst met Solva werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2018 waarbij de verschillende overeenkomsten (1 koopovereenkomst en 2 ruilovereenkomsten) waarvoor Solva als onderhandelaar met de eigenaars optrad, werden goedgekeurd;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2018 waarbij het notariskantoor Evenepoel-De Braeckeleer uit Ninove werd aangesteld voor het opstellen en het verlijden van:

-de definitieve onteigeningsakte tussen de stad en de heer en mevrouw Van Den Eynde Petrus-Van Bellingen Simonne, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke

-de definitieve ruilakte tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Vanderlinden Bart en De Coster Cindy, Linkebeek 132 te 9400 Denderwindeke;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart 2018 waarbij het notariskantoor Kris De Witte uit Meerbeke werd aangesteld voor het opstellen en verlijden van de definitieve ruilakte tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Dierickx Ludo en De Sutter Nancy, Rijstraat 147 te 9400 Ninove;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2018 waarbij het ontwerp van het Riopact-project NIV 3035 in de Rijstraat te Denderwindeke werd goedgekeurd;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2018 waarbij de volgende twee door de notaris opgestelde akten van verkoop en ruil goedgekeurd werden evenals het bedrag van

€ 73.665,70 als vergoeding:

1. verkoopakte tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Petrus Arsène Vanden Eynde-Simone Jeanne Denise Van Bellingen, Dasselt 2 te 9400 Denderwindeke

2. ruilakte tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Bart Vanderlinden-Cindy Jacqueline Francine De Coster, Linkebeek 132 te 9400 Denderwindeke;

Gelet op het besluit van de Deputatie van 25 oktober 2018 waarbij voetweg nr 61 te Denderwindeke gedeeltelijk wordt verplaatst zoals aangeduid op bijhorend plan;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Riopact van 8 november 2018 met als voorwaarde dat de plannen moeten aangepast worden aan de laatste berekeningen en ter goedkeuring moeten overgemaakt worden;

Gelet op het e-mailbericht van Lotte Moens, gebiedsingenieur bij Aquafin van 19 november 2018 waarin bevestigd wordt dat het ontwerp van de aangepaste plannen wordt goedgekeurd;

Gelet op de foto’s van de wateroverlast;

Gelet op het ontwerp van de erosiebestrijdingswerken in de Rijstraat te Denderwindeke opgemaakt in opdracht van Solva door het studieburo Goegebeur-D’Hauwer uit Meerbeke;

Gelet op de geraamde uitvoeringsprijs voor de erosiebestrijdingswerken ten bedrage van € 107.032,43 euro, btw inclusief;

Gelet op het lastenboek van de werken waaruit blijkt dat de opdracht van de aannemer hoofdzakelijk volgende werken omvat:

- het vellen en ontstronken van bomen

- uitgraving van gronden

- het aanleggen van RWA-leiding

- het construeren van bufferbekken en buffergrachten

- het construeren van kopmuren en overstortconstructie in ter plaatse gestort beton

- het leveren en plaatsen van houten palen en bijhorende kantplanken

-het leveren en plaatsen van schanskorven

- het onderhoud van bovengenoemde werken gedurende de waarborgperiode van 2 jaar;

Overwegende dat de opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure;

Overwegende dat de aannemer over de vereiste erkenning in categorie B of C moet beschikken en op basis van het ramingsbedrag wordt geoordeeld dat deze werken tot de klasse 1 behoren;

Overwegende dat de uitvoeringstermijn 35 werkdagen bedraagt;

Overwegende dat de opdracht wordt uitgeschreven in opdracht van Solva die instaat voor de betaling van de werken;

Gelet op de nota van 21 november 2018 opgemaakt door erosiecoördinator Kaat Smis van Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen en met als doel aanvullende informatie te geven op voorliggend dossier;

Overwegende dat de erosiecoördinator voorstelt aan de stad om een subsidieaanvraag in te dienen voor dit dossier vóór 31 december 2018 zodat het project nog kan opgenomen worden in het eerste halfjaarlijks subsidieprogramma van 2019;

Overwegende dat voorliggend ontwerp voor erosiebestrijdingswerken opgemaakt door studieburo Goegebeur – D’Hauwer berekend werd op basis van een scenario huidig klimaat en berekend met een afstroomcoëfficiënt RC = 0,4 en hieruit blijkt dat de buffercapaciteit voldoende is en de resultaten beantwoorden aan de vooropgestelde retourperiode T minstens 20 jaar;

Overwegende dat er ook scenario’s mogelijk zijn met een grotere veiligheid en hogere afstroomcoëfficiënt RC = 0,49, waarbij het benodigde buffervolume 630 m3 bedraagt, terwijl er in voorliggend ontwerp een buffercapaciteit voorzien wordt van 627 m3, wat betekent dat er voldoende veiligheid ingebouwd werd bij het gekozen scenario huidig klimaat en RC = 0,4;

Overwegende dat het ontwerp rekening houdt met natuurtechnische milieubouw : houten tussenschotten, taluds vlakker dan 45 graden en ingezaaid met grasmengsels en dat de erosiecoördinator nog bijkomende tips geeft die kunnen meegenomen worden in de uitvoering van de werken;

Overwegende dat de erosiecoördinator voorstelt om het project aan te vullen met een dam uit natuurvriendelijke materialen, te plaatsen in het bufferbekken vóór de knijp, met als doel overtollig afstromend water tijdelijk op te houden en vertraagd door te laten en het sediment achter de dam te laten bezinken en de knijp extra te beschermen tegen dichtslibben en de uitvoering van deze dam raamt op € 4.200,00 inclusief BTW en deze kost op te nemen in het subsidiedossier in de post ‘allerhande werken’;

Overwegende dat het totaal aan kosten geraamd wordt op € 190.590,00 inclusief BTW en dat bij goedkeuring van het aanvraagdossier deze kosten voor 75% kunnen gesubsidieerd worden door de Vlaamse Overheid en dat bijgevolg de subsidie (maximaal) € 142.942,00 bedraagt en dat deze raming van de kosten als volgt kan gedetailleerd worden :

Kosten voor uitvoering werken : € 107.032,43 inclusief BTW

Kost voor uitvoering dam : € 4.200,00 inclusief BTW

Totale kost werken : € 117.776,48 inclusief BTW

Kosten voor 7% forfait : € 8.244,35 (= € 117.776,48 * 0.07)

Kosten voor grondinnames : € 50.119,80

Overige kosten (opmaak PV van meting en afpaling, schattingsverslagen, onderhandelaars, notariskosten, …) € 14.449,20

Overwegende dat in de kost voor de grondinnames enkel rekening gehouden werd met de waarde van de oppervlakte die gebruikt wordt binnen dit erosieproject (aankoop en ruil) en dat er een deel van het aangekochte perceel in eigendom blijft van de stad, eventueel te gebruiken om te ruilen in andere erosiedossiers, de waarde van het deel dat in eigendom blijft wordt niet meegenomen in de raming van de kosten voor dit dossier;

Overwegende dat in de goedgekeurde en door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst is vermeld dat de stad Ninove zich ertoe verbindt om alles in het werk te stellen de vergoeding die niet kan aangezuiverd worden door het batig saldo op de rekening courant van de stad Ninove bij Solva te betalen binnen de in de samenwerkingsovereenkomst vastgestelde termijnen en na voorlegging van de gedetailleerde kostennota door Solva, bij gebreke waarvan verwijlintresten zullen worden aangerekend;

Overwegende dat in het budget van de meerjarenplanning onder de rubriek WAT 2014/001, subproject 003, AR 222007, AR 220307, AR 150000, BI 034100 en actie 4/3/3/3 voldoende budgetten beschikbaar zijn voor de financiering van deze uitgave;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het ontwerp voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken langs de Rijstraat te Denderwindeke, berekend met het scenario huidig klimaat en met een afstroomcoëfficiënt RC = 0,4 en waarvan de kostprijs geraamd wordt op € 107.032,42, btw inclusief, wordt goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij wijze van openbare procedure en de voorwaarden vermeld in het lastenboek.

Artikel 2

De suggestie van de erosiecoördinator om in het bufferbekken een dam te voorzien in natuurlijke materialen, geraamd op € 4.200,00 inclusief BTW wordt goedgekeurd en zal mee opgenomen worden in de subsidieaanvraag. Het aangepast ontwerp en aanbestedingsdossier, waarin deze dam opgenomen wordt, zal bijkomend aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Artikel 3

De raming van het totaal der kosten ten bedrage van € 190.590,00 inclusief BTW wordt goedgekeurd en wordt als volgt gedetailleerd :

Kosten voor uitvoering werken : € 107.032,43 inclusief BTW

Kost voor uitvoering dam : € 4.200,00 inclusief BTW

Totale kost werken : € 117.776,48 inclusief BTW

Kosten voor 7% forfait : € 8.244,35 (= € 117.776,48 * 0.07)

Kosten voor grondinnames : € 50.119,80

Overige kosten (opmaak PV van meting en afpaling, schattingsverslagen, onderhandelaars, notariskosten, …) € 14.449,20

Artikel 4

Er zal voor 31 december 2018 een subsidieaanvraag voor gemeentelijke erosiebestrijdingswerken langs de Rijstraat te Denderwindeke ingediend worden bij de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, Koning Albert II-laan 20, bus 20 te 1000 Brussel.

Artikel 5

Een exemplaar van deze beslissing wordt opgestuurd naar de aanbestedende overheid Solva, Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-Lievens-Houtem.


Contact informatie