GR20181213 Punt 17: Financiën - prijssubsidiereglement AGB Ninove (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 waarin de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, afgekort AGB Ninove, werden goedgekeurd;

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 door de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering op 16 september 2005;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 september 2018 waarin het prijssubsidiereglement tot en met 31 december 2018 werd goedgekeurd;

Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het autonoom gemeentebedrijf Ninove vanwege de stad Ninove prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur;

Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met 20 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

9 nee-stemmen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement goed, vermeld in artikel 2 van huidige beslissing, ten voordele van het autonoom gemeentebedrijf Ninove.

Artikel 2

Prijssubsidiereglement sportinfrastructuur AGB Ninove

Het autonoom gemeentebedrijf Ninove heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd. Op basis van deze ramingen heeft het autonoom gemeentebedrijf Ninove vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2019 de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang voor individuele gebruikers volwassenen minstens EUR 932.000,00 (+ 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Om deze prijssubsidie te bepalen, dient er een factor bepaald te worden. Om economisch rendabel te zijn wenst het autonoom gemeentebedrijf Ninove vanaf 1 januari 2019 de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor recht op toegang tot sportinfrastructuur te vermenigvuldigen met een factor 7,17. Tot en met 31 december 2018 is de factor 13,25 van toepassing.

De stad Ninove erkent dat het autonoom gemeentebedrijf Ninove, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur moet vermenigvuldigen met een factor 7,17 om economisch rendabel te zijn.

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur wenst de stad Ninove dat er tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur, rekening houdend met het reeds goedgekeurde retributiereglement vanaf 2017. De stad Ninove wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur toegankelijk zou zijn voor iedereen. De stad Ninove verbindt er zich toe om vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

De waarde van de prijssubsidie, toegekend door de stad Ninove voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur, wordt berekend door de prijs (inclusief 6% btw), die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, te vermenigvuldigen met een factor 6,17.

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds opnieuw geëvalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de stad Ninove deze steeds documenteren.

Het autonoom gemeentebedrijf Ninove moet op de 5de werkdag van elke maand de stad Ninove een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers, waaraan recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur is verleend, tijdens de voorbije maand. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het autonoom gemeentebedrijf Ninove uitreikt aan de stad Ninove. De stad Ninove dient deze debet nota te betalen aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

De prijssubsidie bedraagt van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 185.076,92 euro.

Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 april 2019 zal worden onderhandeld tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf Ninove vóór 31 maart 2019.

Artikel 3

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove, Parklaan 3, 9400 Ninove.


Contact informatie