GR20181213 Punt 16: Financiële dienst - O.C.M.W.- budget 2019 - goedkeuring (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheer cyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2018 houdende gunstig advies voor het ontwerp van het budget 2019 volgens budgettair journaal 15379;

Gelet op het besluit van 21 november 2018 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het budget 2019 van het OCMW werd vastgesteld;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 november 2018 houdende goedkeuring van de aanpassing 2018 van het meerjarenplan 2014-2020;

Gelet op het ontwerp van het budget 2019, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 15379;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

10 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt het O.C.M.W.-budget 2019 goed.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

I. Exploitatie (B-A)

614.416

A. Uitgaven

19.384.129

B. Ontvangsten

1.a Belastingen en boetes

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c Tussenkomst door derde in het tekort van het boekjaar

2 Overige

19.998.545

6.854.742

13.143.803

II. Investeringen (B-A)

-2.629.215

A. Uitgaven

2.634.215

B. Ontvangsten

5.000

III. Andere (B-A)

-570.256

A. Uitgaven

570.256

1. Aflossingen financiële schulden

570.256

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasingen

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-2.585.055

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

7.139.305

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

4.554.250

VII. Bestemde gelden

913.515

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

913.515

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

3.640.734

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.


Contact informatie