GR20181213 Punt 13: Kerkfabrieken - budget 2019 - kennisname (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

Overwegende dat voor Sint Petrus Meerbeke meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 11 september 2014;

Overwegende dat voor Sint Pieter Denderwindeke meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 23 oktober 2014;

Overwegende dat voor Sint Christoffel Pollare meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 30 december 2014;

Overwegende dat voor OLV Hemelvaart Ninove meerjarenplanning 2014-2019/2 werd goedgekeurd op 22 september 2016;

Overwegende dat voor de protestantse kerk Denderleeuw meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 22 september 2016;

Overwegende dat voor OLV Lichtmis Lieferinge meerjarenplanning 2014-2019/4 werd goedgekeurd op 21 juni 2017;

Overwegende dat voor Sint Gertrudis Appelterre-Eichem meerjarenplanning 2014-2019/3 werd goedgekeurd op 26 oktober 2017;

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden waarbij het budget 2019 van de kerkfabriek werd vastgesteld;

Gelet op het gunstig advies van de administratieve raad van de protestants - evangelische eredienst van 20 juli 2018;

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent en centraal kerkbestuur;

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Outer – Lebeke het aandeel van de stad Ninove 66,66% bedraagt;

Gelet op de brief van 11 oktober 2018 van Binnenland Vlaanderen met de aanvraag tot erkenning van de wijziging van de gebiedsomschrijving van de parochie Sint-Antonius van Padua Outer-Lebbeke, waardoor het aandeel van de stad 100% zal worden;

Overwegende dat voor de protestantse kerk te Denderleeuw het aandeel van de stad Ninove 10% bedraagt en het aandeel van de gemeente Denderleeuw 90% bedraagt;

Gelet op de brief van 12 oktober 2018 van Binnenland Vlaanderen houdende de aanvraag voor de erkenning van de samenvoeging van de parochie Sint-Theresia van het Kind Jezus te Ninove met de te behouden parochie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaar te Ninove;

Overwegende dat dit verklaart waarom kerkfabriek Sint-Theresia geen exploitatie- of investeringstoelage vraagt aan de stad Ninove;

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van het budget;

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50% in de loop van het eerste kwartaal en voor 50% in het derde kwartaal van het dienstjaar;

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op verzoek van de kerkfabriek en op voorlegging van de facturen;

Besluit:

Artikel 1

Van het budget 2019 van de diverse kerkfabrieken wordt kennis genomen.

Artikel 2

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek

budget 2019

St.Gertrudis Appelterre

€ 20.300,91

St.Amandus Aspelare

€ 7.956,82

St.Pieter Denderwindeke

€ 0,00

O.L.V. Lichtmis Lieferinge

€ 7.243,79

St.Petrus Meerbeke

€ 49.232,49

St.Amandus Nederhasselt

€ 14.339,34

St-Margriet Neigem

€ 8.825,58

O.L.V.Hemelvaart Ninove

€ 97.380,24

St.Theresia Ninove

€ 0,00

O.L.V.Opdracht Okegem

€ 24.303,82

St.Amandus Outer

€ 23.356,71

St.Antonius Outer - Lebeke

€ 298,58

St.Kristoffel Pollare

€ 18.893,23

St.Pietersbanden Voorde

€ 5.614,68

Protestantse kerk Denderleeuw

€ 1.246,73

Totaal

€ 278.992,92

Artikel 3

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

Kerkfabriek

budget 2019

St.Gertrudis Appelterre

€ 40.000,00

St.Amandus Aspelare

€ 3.500,00

St.Pieter Denderwindeke

€ 10.000,00

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

€ 0,00

St.Petrus Meerbeke

€ 0,00

St.Amandus Nederhasselt

€ 67.000,00

St-Margriet Neigem

€ 28.000,00

O.L.V.Hemelvaart Ninove

€ 137.280,00

St.Theresia Ninove

€ 0,00

O.L.V.Opdracht Okegem

€ 20.000,00

St.Amandus Outer

€ 0,00

St.Antonius Outer - Lebeke

€ 0,00

St.Kristoffel Pollare

€ 0,00

St.Pietersbanden Voorde

€ 10.000,00

Protestantse kerk Denderleeuw

€ 1.442,00

Totaal

€ 317.222,00

Artikel 4

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de gemeente Haaltert en Denderleeuw en aan de desbetreffende kerkfabrieken.


Contact informatie