GR20181213 Punt 10: Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing (datum van publicatie 27/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2018 houdende aanpassing van de heffing van de opcentiemen op de belasting op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2018;

Overwegende dat om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is de belasting voor het aanslagjaar 2019 te hernieuwen aan 866 opcentiemen;

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2019 worden 866 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 2

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.


Contact informatie