GR20181213: agenda

Openbare vergadering

Politie

1. Politie - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' voor 2019

2. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst operaties

3. Politie - politiebegroting 2019 - gewone en buitengewone dienst - vaststelling

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

4. Secretariaat - verlenging begrip 'dagelijks bestuur' - dienstjaar 2019

Logistiek/overheidsopdrachten

5. Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen voormalige pastorie Sint-Theresia aan OCMW-Nnove - goedkeuring

6. Logistiek/overheidsopdrachten - bruikleen perceel stadsgrond langs de Terrasstraat te Outer - goedkeuring

Sociale zaken

7. Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking - Verdeling restpot

Financiën

8. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - Hernieuwing

9. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing

10. Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

11. Gemeentebelastingen - contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie - hernieuwing

12. Gemeentebelastingen - contante belasting op het vervoeren van personen met een politievoertuig - hernieuwing

13. Kerkfabrieken - budget 2019 - kennisname

14. Financiële dienst - stad Ninove - budget 2019 - vaststelling

15. Financiële dienst - hulpverleningszone Zuid-Oost - meerjarenplan 2019-2020 - begroting 2019

16. Financiële dienst - O.C.M.W.- budget 2019 - goedkeuring

Sport

17. Financiën - prijssubsidiereglement AGB Ninove

Grondgebiedzaken

Omgeving

18. Omgeving - OMV2018045376 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Solva voor het aanleggen van wegen en riolering ten behoeve van het toekomstig nieuw regionaal bedrijventerrein gelegen tussen de N28 en de Aalstersesteenweg - O/2018/343

Openbare werken

19. Openbare werken - erosiebestrijdingswerken in de Rijstraat te Denderwindeke - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden - aanvraag subsidies bij de Vlaamse Overheid

Vrijetijdszaken

AGB De kleine Dender

20. Sport - Autonoom gemeentebedrijf Ninove - aanpassing statuten - goedkeuring

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn i.v.m de vaststelling van de "referentiedatum" voor toetsing aan de wetgeving bij het indienen van een omgevingsvergunning.

 

Besloten vergadering

Politie

21. Politie - personeel - aspirantenmobiliteit - benoeming van 5 inspecteurs van politie - dienst operaties

22. Politie - personeel - administratief en logistiek kader - externe dringende aanwerving - van een Niveau B - consulent - dienst beleid, beheer & ondersteuning

23. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een niveau D - bediende - dienst beleid, beheer & ondersteuning

24. Politie - personeel - mobiliteit - benoeming van een niveau B - ICT-Consulent - dienst beleid, beheer & ondersteuning

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Integrale veiligheid

25. Integrale veiligheid - aanstelling bijkomend sanctionerend ambtenaar - goedkeuring 


Contact informatie