GR20181122 Punt 9: Logistiek/overheidsopdrachten - desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond aan de Markstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de schriftelijke vraag van 23 maart 2018 van de firma VDP & Partners, Ninoofsesteenweg 5, 9450 Denderhoutem tot aankoop van een deel van de losweg Eiergang aan de Markstraat, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van het openbaar domein, met een oppervlakte van 10ca, volgens metingsplan van 22 februari 2018 opgemaakt door landmeters-experten Karel Prové en Emiel Van Den Broeck;

Overwegende dat door de dienst logistiek/overheidsopdrachten over deze aanvraag op 4 april 2018 advies werd gevraagd aan de sector grondgebiedzaken;

Gelet op het gunstig advies van de sector grondgebiedzaken van 4 mei 2018;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2018 waarbij de procedure werd ingesteld tot onderhandse verkoop, na desaffectatie door de gemeenteraad, van een deel van de losweg Eiergang aan de Marktstraat, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van het openbaar domein, met een oppervlakte volgens meting van 10 ca, aan de firma VDP&Partners, die eigenaar is van alle aanpalende percelen;

Overwegende dat in voornoemde vergadering van het college tevens de lijst van de te raadplegen landmeters voor de opmaak van een schattingsverslag werd vastgesteld, te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2018 waarbij landmeter-expert Robrecht Cosijn, die de voor de stad economisch meest voordelige offerte had ingediend, werd aangesteld voor de opmaak van een schattingsverslag;

Gelet op het schattingsverslag van 19 juli 2018 opgemaakt door landmeter-expert Robrecht Cosijn;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 augustus 2018 waarbij de verkoopwaarde werd vastgesteld op € 2.150, te vermeerderen met alle kosten;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2018 waarbij de verkoopprijs in het collegebesluit van 14 augustus 2018 werd gewijzigd in € 4.650, te

vermeerderen met alle kosten omdat de grond wordt aangewend voor een commercieel nieuwbouwproject en voor de kandidaat-koper als gelegenheidswaarde mag worden beschouwd;

Gelet op de aankoopbelofte van 14 september 2018 waarbij de bvba VDP & Partners zich akkoord verklaart met de aankoop van het perceel stadsgrond aan de Marktstraat tegen de prijs van € 4.650, te vermeerderen met alle kosten;

Gelet op het ontwerp van akte verkoop, opgemaakt door notaris Ingrid Evenepoel, geassocieerd notaris in de bvba Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen te Ninove;

Overwegende dat het perceel eerst zal dienen te worden gedesaffecteerd aangezien het momenteel nog tot het openbaar domein behoort, wat onvervreemdbaar is;

Overwegende dat een onderhandse verkoop gerechtvaardigd is aangezien de koper eigenaar van alle aanpalende percelen is;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De desaffectatie en onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond aan de Markstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B deel van het openbaar domein, met een oppervlakte volgens meting van 10 ca, tegen de prijs van € 4.650, te vermeerderen met alle kosten, aan de firma VDP & Partners, Ninoofsesteenweg 5, 9450 Denderhoutem, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwerp-akte verkoop wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van het nemen van enige welkdanige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de akte.

Artikel 4

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 5

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie