GR20181122 Punt 28: Sport - stedelijke atletiekpiste - aanpassing gebruiksovereenkomst atletiekclub Vita vzw op basis van investeringen (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst, voor het gebruik van de atletiekpiste te Ninove door atletiekclub Vita vzw, goedgekeurd werd;

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst van 11 april 2001, waarin bepaald wordt dat de gebruiksovereenkomst aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2017, waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst van atletiekclub Vita vzw op basis van gebruik, werd goedgekeurd;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2017, waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst van atletiekclub Vita vzw op basis van investeringen ten bedrage van € 49.672,60, werd goedgekeurd voor de vernieuwing van de verlichting en de aankoop van een polsstokmat en hoogspringmat;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2017 waarbij aan atletiekclub Vita vzw een investeringssubsidie van € 250.000,00 toegekend werd voor de bouw van een tribune;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2017 de betaalbaarstelling facturen – deel 1 ten bedrage van € 103.073,21 goedkeurde;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 mei 2017 de betaalbaarstelling facturen – deel 2 ten bedrage van € 146.926,79 goedkeurde;

Overwegende dat de betaling van een bijkomende vergoeding gedurende 30 jaar berekend op basis van 1% op de gedane investeringen billijk en rechtvaardig is;

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding op basis van de investeringen gedaan door de stad en het gebruik van de atletiekpiste door atletiekclub Vita vzw vermeerderd wordt als volgt;

- van 01 maart 2018 – 28 februari 2030: € 2.339,50 + € 2.339,50 + € 496,73 + € 2.500,00 = € 7.675,73

- van 01 maart 2030 – 28 februari 2046: € 496,73 + € 2.500,00 = € 2.996,73

- van 01 maart 2046 – 28 februari 2047: € 2.500,00

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aanpassing van de gebruiksvergoeding van de atletiekpiste door Vita vzw, gedurende 30 jaar berekend op basis van 1% op basis van de gedane investeringen door de stad, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De gebruiksovereenkomst van atletiekclub Vita vzw wordt als volgt aangepast:

- van 01 maart 2018 – 28 februari 2030: € 2.339,50 + € 2.339,50 + €496,73 + € 2.500,00 = € 7.675,73

- van 01 maart 2030 – 28 februari 2046: € 496,73 + € 2.500,00 = € 2.996,73

- van 01 maart 2046 – 28 februari 2047: € 2.500,00

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.


Contact informatie