GR20181122 Punt 27: Sport - stedelijk voetbalterrein Denderwindeke - aanpassing gebruiksovereenkomst KVE Winnik op basis van investeringen (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2002 waarbij de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de stedelijke voetbalinfrastructuur, gelegen Minnenhofstraat, Denderwindeke, door KVE Winnik vzw goedgekeurd werd;

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst van 17 januari 2003, waarin bepaald wordt dat de gebruiksovereenkomst aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008, waarbij een aanpassing van de gebruiksovereenkomst op basis van investeringen ten bedrage van € 83.000,00 werd goedgekeurd voor de renovatie, uitbreiding en afwerking van de kleedkamers van het jeugdcomplex, gelegen Minnenhofstraat;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2015, waarbij de aanleg van een kunstgrasveld werd goedgekeurd en op basis van de vermelde criteria werd toegekend aan KVE Winnik vzw;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2015, waarbij aan KVE Winnik een investeringssubsidie werd toegekend van maximum € 350.000,00 voor de aanleg van een kunstgrasveld;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 augustus 2016 de betaalbaarstelling facturen – deel 1 ten bedrage van € 200.000,00 goedkeurde;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 september 2016 de betaalbaarstelling facturen – deel 2 ten bedrage van € 75.000,00 goedkeurde;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 december 2017 de betaalbaarstelling facturen – deel 3 (eindfactuur) van € 71.146,10 goedkeurde;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 houdende de aankoop van gronden, gelegen Minnenhofstraat, Denderwindeke ten bedrage van € 85.000,00;

Overwegende dat deze gronden ter beschikking gesteld werden van KVE Winnik en ingericht werden als bijkomende voetbalterreinen;

Overwegende dat de betaling van een bijkomende vergoeding gedurende 30 jaar berekend op basis van 1% op de gedane investeringen billijk en rechtvaardig is;

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt als volgt;

- van 01 januari 2018 – 31 december 2032: € 1.556,77 + € 830,00 + € 3.461,46 + € 850,00 = € 6.698,23

- van 01 januari 2033 – 31 december 2037: € 830,00 + 3.461,46 + € 850,00 = € 5.141,46

- van 01 januari 2038 – 31 december 2047: € 3.461,46 + € 850,00 = € 4.311,46

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aanpassing van de gebruiksvergoeding voor de stedelijke voetbalinfrastructuur, gelegen Minnenhofstraat, Denderwindeke, aan 1% gedurende 30 jaar op basis van de gedane investeringen door de stad, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De gebruiksovereenkomst van KVE Winnik vzw wordt als volgt aangepast:

- van 01 januari 2018 – 31 december 2032: € 1.556,77 + € 830,00 + € 3.461,46 + € 850,00 = € 6.698,23

- van 01 januari 2033 – 31 december 2037: € 830,00 + 3.461,46 + € 850,00 = € 5.141,46

van 01 januari 2038 – 31 december 2047: € 3.461,46 + € 850,00 = € 4.311,46

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.


Contact informatie