GR20181122 Punt 26: Sport - stedelijk voetbalterrein - aanpassing gebruiksovereenkomst VK Nederhasselt vzw op basis van investeringen (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2001 waarbij de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de stedelijke voetbalinfrastructuur, gelegen Nederhasseltstraat, Nederhasselt, door VK Nederhasselt vzw goedgekeurd werd;

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst van 11 april 2001, waarin bepaald wordt dat de gebruiksovereenkomst aangepast wordt indien de stad een bijkomende investering doet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2012, waarbij een aanpassing van de gebruiksovereenkomst op basis van investeringen ten bedrage van € 2.400,00 werd goedgekeurd voor het plaatsen van gasconvectoren;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2016, waarbij een aanpassing van de gebruiksovereenkomst op basis van investeringen ten bedrage van € 5.316,10 werd goedgekeurd voor de realisatie van staanplaatsen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2016, waarbij aan VK Nederhasselt een investeringssubsidie werd toegekend van maximum € 60.000,00 voor de vernieuwing van de verlichting op het B-terrein van de stedelijke voetbalinfrastructuur;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 oktober 2017 de betaalbaarstelling van de factuur ten bedrage van € 59.672,00 goedkeurde;

Overwegende dat de betaling van een bijkomende vergoeding gedurende 30 jaar berekend op basis van 1% op de gedane investeringen billijk en rechtvaardig is;

Overwegende dat bijgevolg de bestaande gebruiksvergoeding vermeerderd wordt als volgt;

- van 01 maart 2018 – 28 februari 2030: € 2.080,07 + € 24,00 + € 53,16 + € 596,72 = € 2.753,95

- van 01 maart 2030 – 28 februari 2042: € 24,00 + € 53,16 + 596,72 = € 673,88

- van 01 maart 2042 – 28 februari 2047: € 53,16 + € 596,72 = € 649,88

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aanpassing van de gebruiksvergoeding van de stedelijke voetbalinfrastructuur, gelegen Nederhasseltstraat, Nederhasselt, aan 1% gedurende 30 jaar op basis van de gedane investeringen door de stad, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De gebruiksovereenkomst van VK Nederhasselt vzw wordt als volgt aangepast:

- van 01 maart 2018 – 28 februari 2030: € 2.080,07 + € 24,00 + € 53,16 + € 596,72 = € 2.753,95

- van 01 maart 2030 – 28 februari 2042: € 24,00 + € 53,16 + 596,72 = € 673,88

- van 01 maart 2042 – 28 februari 2047: € 53,16 + € 596,72 = € 649,88

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.


Contact informatie