GR20181122 Punt 25: Sport - stedelijke voetbalterrein Appelterre - aanpassing gebruiksovereenkomst KFC Voorde-Appelterre vzw op basis van investeringen (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2003 waarbij de gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de voetbalinfrastructuur gelegen Molenveld, Appelterre, door KE Appelterre goedgekeurd werd;

Gelet op artikel 5 van de gebruiksovereenkomst van 14 april 2003, waarin bepaald wordt dat de gebruiksovereenkomst aangepast wordt, indien de stad een bijkomende investering doet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2005 waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst, op basis van gedane investeringen ten bedrage van € 174.350,00 goedgekeurd werden voor de bouw van een ontvangstruimte en tribune en een buitengewone toelage;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008 waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst op basis van gedane investeringen ten bedrage van € 18.500,00 goedgekeurd werden voor de plaatsing van een borstwering;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2014 waarbij de aanpassing van de gebruiksovereenkomst op basis van gedane investeringen ten bedrage van € 21.429,00 werd goedgekeurd voor renovatiewerken aan de kleedkamers;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 maart 2017, waarbij aan KE Appelterre een investeringssubsidie werd toegekend van maximum € 100.000,00 voor de vernieuwing van het dak, plafond en verlichting van de stedelijke voetbalinfrastructuur;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 september 2017 de uitbetaling van een 1

ste deel van de subsidie aan KE Appelterre ten bedrage van € 65.000,00 goedkeurde;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 september 2017 de uitbetaling van een tweede deel van de subsidie aan KE Appelterre ten bedrage van € 17.844,00 goedkeurde;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 november 2017 de uitbetaling van het derde en laatste deel van de subsidie aan KE Appelterre ten bedrage van € 16.848,00 goedkeurde;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2017 houdende de aankoop van gronden, gelegen Molenveld, Appelterre ten bedrage van € 49.000,00;

Overwegende dat deze gronden ter beschikking gesteld werden van KE Appelterre en ingericht werd als voetbalterrein;

Overwegende dat de betaling van een bijkomende vergoeding gedurende 30 jaar berekend op basis van 1% op de gedane investeringen billijk en rechtvaardig is;

Overwegende dat de voetbalclubs KE Appelterre vzw en SV Voorde vzw, vanaf het seizoen 2018-2019 zijn gefuseerd.

Overwegende dat de fusieploeg het stedelijk voetbalterrein, gelegen Molenveld, Appelterre verder zal blijven gebruiken;

Overwegende dat een overdracht van de gebruiksovereenkomst dient te gebeuren op naam van de nieuwe fusieploeg KFC Voorde-Appelterre vzw, ondernemingsnr. 0696.618.069, en zetel te Molenveldweg z/n, 9400 Appelterre;

Overwegende dat de gebruiksvergoeding berekend wordt als volgt;

-

van 1 februari 2018 – 31 januari 2033: € 681,70 + € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,29 + € 996,92 + € 490,00 = € 4.311,41

-

van 1 februari 2033 – 31 januari 2036: € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,29 + € 996,92 + 490,00 = € 3.629,71

-

van 1 februari 2036 – 31 januari 2038: € 185,00 + € 214,29 + € 996,92 + € 490,00 = € 1.886,21

-

van 1 februari 2038 – 31 januari 2044: 214,29 + € 996,92 + € 490,00 = € 1.701,21

-

van 1 februari 2044 – 31 januari 2047: € 996,92 + € 490,00 = € 1.486,92

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De overeenkomst voor de gebruiksvergoeding van de voetbalinfrastructuur, op naam van KE Appelterre vzw, wordt overgedragen op de nieuwe fusieclub KFC Voorde-Appelterre vzw, ondernemingsnr. 0696.618.069, en zetel te Molenveldweg z/n, 9400 Appelterre.

Artikel 2

De aanpassing van de gebruiksvergoeding van de stedelijke voetbalinfrastructuur, gelegen Molenveld, Appelterre, aan 1% gedurende 30 jaar op basis van de gedane investeringen door de stad, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De gebruiksovereenkomst van KFC Voorde-Appelterre vzw wordt als volgt aangepast:

-

van 1 februari 2018 – 31 januari 2033: € 681,70 + € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,29 + € 996,92 + € 490,00 = € 4.311,41

-

van 1 februari 2033 – 31 januari 2036: € 1.743,50 + € 185,00 + € 214,29 + € 996,92 + 490,00 = € 3.629,71

-

van 1 februari 2036 – 31 januari 2038: € 185,00 + € 214,29 + € 996,92 + € 490,00 = € 1.886,21

-

van 1 februari 2038 – 31 januari 2044: 214,29 + € 996,92 + € 490,00 = € 1.701,21

- van 1 februari 2044 – 31 januari 2047: € 996,92 + € 490,00 = € 1.486,92

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst.


Contact informatie