GR20181122 Punt 24: Cultuur - KRASJ 4 - schenking twee kunstwerken aan de stad - aanvaarding (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2018, om KRASJ 4 te organiseren van 8 september tot en met 30 september 2018;

Overwegende dat twee van de kunstenaars die aan KRASJ 4 hebben deelgenomen, bereid zijn (een deel van) hun werk aan de stad Ninove te schenken, meer bepaald:

-

Kris Van Dessel, ‘We want the airwaves; I got my hammer and I’m gonna smash my radio (2018)’, met een verzekeringswaarde van 2500 euro,

-

Patricia Smith, ‘Dromen Ninove (2018)’, met een verzekeringswaarde van 2500 euro;

Overwegende dat het twee kleine werken betreft die voorlopig kunnen bewaard worden bij de dienst cultuur in het oud stadhuis, in afwachting van een definitieve bestemming binnen een ruimer kunstenbeleidsplan dat in het kader van het volgende meerjarenbeleidsplan 2020-2026 zal ontwikkeld worden;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Goed te keuren om in te gaan op het voorstel van twee kunstenaars die aan KRASJ 4 hebben deelgenomen om (een deel van) hun werk aan de stad Ninove te schenken, meer bepaald:

-

Kris Van Dessel, ‘We want the airwaves; I got my hammer and I’m gonna smash my radio (2018)’, met een verzekeringswaarde van 2500 euro,

- Patricia Smith, ‘Dromen Ninove (2018)’, met een verzekeringswaarde van 2500 euro.


Contact informatie