GR20181122 Punt 23: Cultuur - UiTPAS - kader voor kansentarief bij sportclubs - goedkeuring (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 maart 2015 om aan te sluiten bij de regionale UiTPAS;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2015 om de samenwerkingsovereenkomst UITPAS regio Dender goed te keuren;

Gelet op de afsprakennota ‘Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, 2014-2019’ goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 september 2013 en aanvaard door de Vlaamse overheid op 11 maart 2014;

Gelet op de vierde doelstelling in het actieplan van deze afsprakennota: ‘De vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede verhoogt doordat steeds meer vrijetijdsactoren zich engageren voor de kansenpas’;

Overwegende dat UiTPAS dient verweven te zitten in de werking van de sportdienst om op die manier sportverenigingen te overtuigen om deel te nemen aan UiTPAS, wat betekent:

- dat het gebruik van UiTPAS een uithangbord is binnen alle activiteiten van de sportdienst,

- dat er wordt gewerkt vanuit een beleidskeuze ‘Sport voor Allen’ (verder uit te werken via strategische en operationele doelstellingen in het lokaal beleidsplan);

Overwegende dat het kansentarief wordt toegepast via een solidaire kostendeling, waarbij, afhankelijk van de regio, de eigen bijdrage een percentage tussen de 25 en 40%

aan dervingskosten bedraagt;

Overwegende dat veel sportverenigingen aangeven dat ze dit een redelijk en haalbaar percentage vinden indien dit binnen bepaalde quota blijft en de financiële balans van de vereniging niet in gevaar komt;

Overwegende dat we sportverengingen een kader kunnen bieden om in te stappen in het

structurele UiTPASverhaal, met de nodige garanties op de budgettaire impact;

Overwegende dat we een kader verkiezen waarbij er niet wordt afgeweken van de standaard verdeelsleutel, maar er eerder wordt gestreefd naar een consensus om aanbieders te

belonen voor hun engagement of een aantal mogelijke scenario’s uit te tekenen voor het geval de solidaire kostendeling bepaalde quota zou overschrijden en de financiële balans van de sportverenigingen in gevaar zou komen;

Overwegende dat we bijgevolg een kader voor kansentarief bij sportclubs kunnen creëren, dat uitgaat van een aantal principes of mogelijkheden:

- UITPAS als instrument binnen de sportdienst voor alle eigen activiteiten,

- de financiële drempel voor sportverenigingen bewaken door sportverenigingen met een UITPAS-engagement te belonen, de risico’s van het UITPAS-engagement voor sportverenigingen te begrenzen en initiatieven tot alternatieve financiering te begeleiden of te initiëren,

- openheid voor en omgang met nieuwe doelgroepen door zelf vormingen te organiseren, het volgen van vormingen te stimuleren of te belonen en goede praktijken te delen en te belonen;

Gelet op het positief advies vanuit de regionale werkgroep UiTPAS Dender tijdens het regio-overleg van 23 oktober 2018 betreffende het creëren van een kader voor kansentarief bij sportclubs geldig voor de hele regio UiTPAS Dender, dus ook voor Ninove;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Goed te keuren om een kader voor kansentarief bij sportverenigingen te creëren voor de regio UITPAS Dender, zodat de drempels voor sportverenigingen om toe te treden tot UiTPAS verlagen, sportverenigingen die UITPAS aanbieden beloond worden voor hun engagement en een aantal scenario’s worden uitgetekend voor het geval de solidaire kostendeling bepaalde quota zou overschrijden en de financiële balans van de sportverenigingen in gevaar zou komen.


Contact informatie