GR20181122 Punt 22: Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - convenant vervangingen korte afwezigheden - goedkeuring (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

Gelet op het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

Gelet op de decreten betreffende het onderwijs;

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 2009 betreffende de vervangingen van korte afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2008 waarbij het convenant vervangingen korte afwezigheden voor de scholengemeenschap van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 houdende verlenging van de werking van de huidige scholengemeenschap GeNi in zijn samenstelling na de herstructurering van de stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen vanaf 1 september 2014 met zes jaar tot en met 31 augustus 2020;

Overwegende dat het bestaande convenant vervangingen korte afwezigheden ingevolge wijzigingen aan de onderwijsregelgeving moet geactualiseerd worden;

Gelet op het ontwerp van protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van 18 oktober 2018;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het bestaande convenant vervangingen korte afwezigheden voor de scholengemeenschap van de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen Ninove, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2008, wordt opgeheven.

Artikel 2

Het hierbij gevoegde convenant vervangingen korte afwezigheden voor de Scholengemeenschap GeNi wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal meegedeeld worden aan de directeurs.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie