GR20181122 Punt 21: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2018/2019 - aanwending lestijdenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs (niveaudecreet);

Gelet op de onderwijsdecreten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs (organisatiebesluit);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2018 tot wijziging van de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 16 maart 2018 betreffende programmatie, rationalisatie en onderwijsbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële omzendbrieven terzake;

Gelet op de brief van 13 juni 2018 waarbij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, het organiek urenpakket, het aantal overgedragen uren-leraar en de puntenenveloppe ICT-coördinatie waarover de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2018/2019 kan beschikken, meedeelt;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juli 2018 waarbij de opleidingenstructuur voor de domeinen muziek, woordkunst-drama en dans voor het schooljaar 2018/2019 werd goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juli 2018 waarbij de capaciteit voor de domeinoverschrijdende initiatieopleiding muziek – woordkunst-drama – dans en voor de domeinen muziek, woordkunst-drama en dans voor het schooljaar 2018/2019 werd vastgesteld;

Overwegende dat 12 overgedragen uren-leraar hoger secundair onderwijs en 2 uren-leraar lager secundair van het vorige schooljaar kunnen aangewend worden tijdens het schooljaar 2018/2019;

Overwegende dat bijgevolg in totaal tijdens het schooljaar 2018/2019 kunnen aangewend worden:

- 697 uren-leraar + 14 overgedragen uren-leraar

- 20 uren-directeur

- 64 uren-opsteller;

Overwegende dat ingevolge de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2018/2019 de omkadering uitgedrukt wordt in lestijden;

Overwegende dat lestijden muziek, woord en dans onderling verwisselbaar zijn;

Overwegende dat lestijden van het niveau hoger secundair overdraagbaar zijn naar het niveau lager secundair, maar niet omgekeerd;

Overwegende dat maximaal 3% van het toegekende lestijdenpakket, exclusief overgedragen lestijden, mag aangewend worden voor pedagogische coördinatie;

Overwegende dat DKO-scholen enkel van de ICT-middelen kunnen genieten op voorwaarde dat zij instappen in een samenwerkingsplatform;

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor wat de aanwending van de ICT-middelen betreft, vanaf 1 september 2018 verder deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform met de Scholengemeenschap GeNi waaronder de Stedelijke Basisscholen Ninove ressorteren;

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2018/2019 recht heeft op een puntenenveloppe voor ICT-coördinatie van 17 punten;

Overwegende dat in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove 1 lestijd op HS-niveau (weddenschaal 501) + 2 lestijden op LS-niveau + 3 lestijden administratieve medewerker overeenkomen met 17 punten;

Gelet op het voorstel van directeur Karen Scheldeman inzake aanwending van het toegekende lestijdenpakket en ICT-middelen voor het schooljaar 2018/2019;

Gelet op het protocol van akkoord van 18 oktober 2018 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

het toegekende lestijdenpakket inclusief de 14 overgedragen lestijden van het vorige schooljaar en de ICT-middelen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, worden voor het schooljaar 2018/2019 als volgt aangewend:

* Per domein: muziek : 488 lestijden

woordkunst- drama : 115 lestijden

dans : 84 lestijden

domeinoverschrijdende initiatie: 15 lestijden.

* Per niveau : lager secundair : 514,5 lestijden

hoger Secundair : 187,5 lestijden.

* Per vestigingsplaats:

Hoofvestigingsplaats Ninove Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

198

73

271

Woordkunst-drama

32

15

47

Dans

30

9

39

Totaal

260

97

357


Contact informatie