GR20181122 Punt 20: Lokale economie - Detailhandel & Horeca - Stedelijke geschenkbon - Afsprakennota, richtlijnen deelnemende handelaars - Wijziging - Goedkeuring (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring tot het invoeren van een stedelijke geschenkbon ter ondersteuning van de handelaars in Ninove, alsook tot de afsprakennota "stedelijke geschenkbon – richtlijnen deelnemende handelaars";

Overwegende dat de stedelijke geschenkbon werd ingevoerd ter ondersteuning van de handelaars;

Overwegende dat de handelaars in praktijk ervaren dat de geldigheidsduur voor de gebruiker van één jaar na uitgifte van de geschenkbon te kort is daar zij frequent vervallen geschenkbonnen dienen te weigeren en/of geschenkbonnen vaak pas enkele dagen voor de vervaldatum ontvangen waardoor de handelaar bij gevolg, conform de afsprakennota, slechts 3 maanden meer heeft om deze ontvangen geschenkbonnen tijdig in te wisselen bij het stadsbestuur, dat het om deze redenen aangewezen is de geldigheidsduur van de toekomstige uit te geven geschenkbonnen op te trekken tot twee jaar en de deelnemende handelaar na de vervaldatum nog 2 jaar i.p.v. 3 maanden de tijd te geven om de geschenkbonnen bij het stadsbestuur in te wisselen;

Overwegende dat het opportuun is de wijziging van de afsprakennota houdende de deelnemende handelaar na de vervaldatum nog 2 jaar i.p.v. 3 maanden de tijd te geven om geschenkbonnen in te wisselen bij het stadsbestuur, in te voeren met terugwerkende kracht zodanig dat handelaars die geschenkbonnen correct hebben aanvaard maar deze te laat hebben ingewisseld bij het stadsbestuur, toch nog kunnen worden terugbetaald;

Overwegende dat in de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 in artikel 2, 1. is opgenomen dat de geschenkbon door het publiek kan aangekocht worden bij de diensten cultuur, toerisme en de onthaalbalie van het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove, dat in praktijk geschenkbonnen enkel kunnen bekomen worden bij de onthaalbalie, dat het aangewezen is dit te corrigeren in de afsprakennota;

Overwegende dat de handelaars, om de tegenwaarde van de ontvangen geschenkenbonnen terugbetaald te krijgen, naast de geschenkbonnen en het terugbetaalformulier, in praktijk ook een factuur op naam van de stad dienen in te leveren, dat het aangewezen is dit eveneens op te nemen in de afsprakennota;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget van 2018 op de algemene rekening 614191 met beleidsitem 050000 en actiepunt 1/14/1/1 - Ninove profileert zich als echte

shoppingstad door ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en markten, voor de terugbetaling van de tegenwaarde van de ingewisselde geschenkbonnen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De afsprakennota "stedelijke geschenkbon – richtlijnen deelnemende handelaars" wordt gewijzigd als volgt:

Stedelijke geschenkbon - richtlijnen deelnemende handelaars

1. Algemeen

De geschenkbon wordt uitgegeven door de stad Ninove. Met deze geschenkbon kan men terecht in een groot aantal handelszaken in Ninove en haar deelgemeenten. De bon wordt geschonken door de stad Ninove bij diverse gelegenheden zoals de viering van gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardagen, jubileumviering voor 100-jarigen, ter vervanging van de sociale premies van het stadspersoneel, enz. De geschenkbon kan door het publiek worden aangekocht bij de onthaalbalie van het stadhuis aan de Centrumlaan 100 te Ninove.

2. Registreren als deelnemende handelaar

Wie?

Alle uitbaters van handelszaken gevestigd op het grondgebied van de stad Ninove kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar. Enkel deelnemende handelaars mogen geschenkbonnen aanvaarden en krijgen de tegenwaarde terugbetaald door de stad.

Hoe inschrijven, uitschrijven en gegevens wijzigen?

Inschrijven als deelnemende handelaar kan via de dienst lokale economie, Centrumlaan 100 9400 Ninove, tel. 054 31 32 66, e-mail: lokale.economie@ninove.be.

De deelnemende handelaar dateert en ondertekent deze richtlijnen en het inschrijvingsformulier en stuurt één exemplaar terug naar de dienst lokale economie. Na ondertekening wordt de handelaar opgenomen als deelnemende handelaar. De richtlijnen en het inschrijvingsformulier zijn terug te vinden op de webstek of kunnen opgevraagd worden bij de dienst lokale economie.

Uitschrijven kan eveneens via de dienst lokale economie.

Als de gegevens van een deelnemende zaak veranderen of bij het stopzetten van de zaak in Ninove moet dit eveneens onmiddellijk gemeld worden bij de dienst lokale economie.

Hoeveel bedraagt de instapprijs?

Deelname aan dit initiatief is gratis.

Hoe word ik herkend als deelnemende handelaar?

Iedereen die de bon krijgt, krijgt ook een lijst met de deelnemende handelszaken. De lijst is ook beschikbaar via de webstek van de stad. Om de lijst up-to-date te houden is het belangrijk dat iedere wijziging van de handelszaak onmiddellijk wordt doorgegeven aan de dienst lokale economie.

De deelnemende handelaar verklaart zich dan ook akkoord dat de commerciële gegevens van de handelszaak op de stedelijke webstek en via de stedelijke kanalen gecommuniceerd worden in het kader van de stedelijke geschenkbon.

3. Aanvaarden van geschenkbon

Hoe herken ik een valse bon?

Elke bon heeft een uniek nummer en een reliëfstempel van het stadsbestuur Ninove. Bij twijfel contacteert de deelnemende handelaar best het stadsbestuur.

Geldigheid van de bon

De geschenkbon is voor de gebruiker twee jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. De vervaldatum wordt geschreven op de voorzijde van de geschenkbon. Handelaars mogen geen vervallen bonnen aanvaarden.

De geschenkbon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode.

De stad kan te allen tijde beslissen om geen geschenkbonnen meer uit te delen. De geschenkbonnen in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende afspraken.

Moet er geld teruggegeven worden op de geschenkbon?

Neen. De waarde van de aankoop moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de geschenkbon.

4. Wat met ontvangen geschenkbonnen?

Waar kan ik terecht?

De geschenkbon(s) moet(en) samen met het terugbetaalformulier en een factuur op naam van de stad door de handelaar ingeleverd worden bij de dienst lokale economie. Enkel volledige bonnen worden aanvaard. De handelaar ontvangt bij afgifte van de bon(s) een ontvangstbewijs.

Hoe krijg ik mijn geld?

Na inlevering van de bonnen bij de dienst lokale economie, wordt de tegenwaarde op het door de handelaar doorgegeven rekeningnummer gestort. Indien het rekeningnummer gewijzigd wordt, moet de handelaar dit schriftelijk en spontaan doorgeven aan de dienst lokale economie.

Hoe lang kan ik een bon inwisselen?

Elke bon is twee jaar geldig. Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog twee jaar de tijd om de geschenkbon bij het stadsbestuur in te wisselen.

Let op: Vervallen geschenkbonnen mogen door de deelnemende handelaars niet aanvaard worden. Twee jaar na de vervaldatum wordt de geschenkbon niet meer terugbetaald!

Meer info:

Dienst lokale economie – Tel. 054 31 32 66 – lokale.economie@ninove.be

Voor ontvangst en akkoord,

(datum + naam en handtekening handelaar)

Artikel 2

De wijziging van de afsprakennota houdende "Na de vervaldatum van de bon heeft de deelnemende handelaar nog twee jaar de tijd om de geschenkbon bij het stadsbestuur in te wisselen" wordt ingevoerd met terugwerkende kracht.

Artikel 3

De dienst lokale economie bezorgt de huidige deelnemende handelaars deze gewijzigde afsprakennota "stedelijke geschenkbon – richtlijnen deelnemende handelaars" en vraagt hen deze te dateren, ondertekenen en terug te sturen naar de dienst lokale economie. De webpagina betreffende de geschenkbon wordt eveneens aangepast.

Artikel 4

Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur en de diensten personeel, cultuur, communicatie, sociale zaken en toerisme.


Contact informatie