GR20181122 Punt 19:Mobiliteit - Denderwindeke - Roost - plaatsen aanwijzingsbord F45b ter hoogte van het kruispunt Roost met Roost (buurtweg 43) - stadswegen (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat ingevolge een mondelinge aanvraag van een bewoner van Roost te Denderwindeke er werd vastgesteld dat het aangewezen is een extra aanwijzingsbord

F45b te plaatsen (doorlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers):

 Kruispunt Roost met Roost (buurtweg nummer 43);

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Op volgende locatie wordt een aanwijzingsbord F45b aangebracht:

 Kruispunt Roost met Roost (buurtweg nummer 43 zie plan)

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst.


Contact informatie