GR20181122 Punt 16: Omgeving - OMV2018072143 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag voor de regularisatie en opwaardering van de openbare parking aan de Mallaardstraat - O/2018/209 (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

"Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur."

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

"Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is"

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

"Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften."

Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummers OMV2018072143 en O/2018/209, op 18 juni 2018 ingediend door en bij het stadsbestuur voor het regulariseren en opwaarderen van de openbare parking aan de Mallaardstraat in Ninove, kadastraal gekend als 2

e afd, Sie B, nr 372r6;

Overwegende dat het project volgens de zonering van het gewestplan gelegen is in groengebied en industriegebied;

Overwegende dat het project gelegen is in het BPA Industriezone Nederwijk deel A art 17 van 1989;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 27 juli 2018 tot 25 augustus 2018 geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat de gecoro en de interne diensten mobiliteit, leefmilieu en openbare werken gunstig advies hebben verleend;

Overwegende dat de waterbeheerder, de Vlaamse Waterweg nv voorwaardelijk gunstig advies heeft verleend met volgende voorwaarden:

- De onderfundering van de waterdoorlatende verharding dient eveneens waterdoorlatend te zijn en er mogen geen kunstmatige drainagesystemen of afvoergoten in of onder de verharding voorzien worden, die het hemelwater afvoeren naar riolering of de Dender

- Het terrein mag niet opgehoogd worden. Indien een nivellering van de parking nodig is, dient dit door afgraving gerealiseerd te worden en niet door bijkomende ophoging;

Overwegende dat de rioolbeheerder, De Watergroep na ontvangst van extra informatie een voorwaardelijk gunstig hydraulisch advies heeft verleend met volgende voorwaarde:

- Er dient contact opgenomen te worden met Aquafin op het emailadres aansluitingen@aquafin.be betreffende het bouwen bovenop de Aquafincollector;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2018072143 en O/2018/209, op 18 juni 2018 ingediend door en bij het stadsbestuur voor het regulariseren en opwaarderen van de openbare parking aan de Mallaardstraat in Ninove, kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nr 372r6, goed te keuren mits voldaan wordt aan voornoemde voorwaarden;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV2018072143 en O/2018/209, op 18 juni 2018 ingediend door en bij het stadsbestuur voor het regulariseren en opwaarderen van de openbare parking aan de Mallaardstraat in Ninove, kadastraal gekend als 2e afd, Sie B, nr 372r6, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden en lasten:

- De onderfundering van de waterdoorlatende verharding moet ook waterdoorlatend zijn en er mogen geen kunstmatige drainagesystemen of afvoergoten in of onder de verharding voorzien worden, die het hemelwater afvoeren naar de riolering of de Dender

- Het terrein mag niet opgehoogd worden. Indien een nivellering van de parking nodig is, dient dit door afgraving gerealiseerd te worden en niet door bijkomende ophoging;

- Er dient contact opgenomen te worden met Aquafin op het emailadres aansluitingen@aquafin.be betreffende het bouwen bovenop de Aquafincollector;

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.


Contact informatie