GR20181122 Punt 14: Financiële dienst - O.C.M.W.- budgetwijziging 2018/1 - kennisneming (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017 houdende goedkeuring van de aanpassing 2018 van het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 december 2017 houdende kennisname van het budget 2018;

Gelet op het besluit van 24 oktober 2018 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij de budgetwijziging 2018/1 werd vastgesteld;

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2018/1, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 13209;

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de O.C.M.W.-budgetwijziging 2018/1.

Artikel 2

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro: I. Exploitatie (B-A)

573.715

A. Uitgaven

19.392.711

B. Ontvangsten

19.966.426

II. Investeringen (B-A)

-1.376.505

A. Uitgaven

1.396.715

B. Ontvangsten

20.210

III. Andere (B-A)

-564.780

A. Uitgaven

564.780

1. Aflossingen financiële schulden

564.780

2. Toegestane leningen

3. Overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasingen

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-1.367.570

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

8.506.875

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

7.139.305

VII. Bestemde gelden

913.515

A. Bestemde gelden voor exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

913.515

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

6.225.789


Contact informatie