GR20181122 Punt 11: Logistiek/overheidsopdrachten - vestiging van een erfdienstbaarheid lichten en zichten op een perceel stadsgrond langs de Armand De Riemaeckerstraat te Ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte (datum van publicatie 04/12/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 augustus 2018 waarbij een omgevingsvergunning stedenbouwkundige handeling werd afgeleverd aan de firma Ninive Construct, Aalstersesteenweg 271, 9400 Ninove, voor de bouw van een meergezinswoning na afbraak van de bestaande gebouwen Geraardsbergsestraat 2-4-6-8 te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 927F, 928F en 1598A 3;

Overwegende dat als voorwaarde werd opgenomen dat de vergunning pas uitvoerbaar is nadat een erfdienstbaarheid zichten en lichten op het perceel stadsgrond nr. 935B 02 werd toegestaan ten voordele van de percelen nrs. 928F en 1598A 3;

Overwegende dat de ontwerp-akte werd voorgelegd aan de vergadering van de gemeenteraad van 25 oktober 2018 maar dat het dossier werd verdaagd om reden dat de erfdienstbaarheid kosteloos zou worden toegestaan;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2018 waarbij landmeter-expert Robrecht Cosijn, die als enige een offerte had ingediend, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking werd aangesteld voor de schatting van de waarde van de erfdienstbaarheid;

Gelet op het schattingsverslag van 9 november 2018, opgemaakt door landmeter-expert Robrecht Cosijn;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2018 waarbij de vergoeding voor de erfdienstbaarheid werd vastgesteld op € 1.300;

Gelet op de ontwerp-akte vestiging erfdienstbaarheid, opgemaakt door notaris Ingrid Evenepoel te Ninove, geassocieerd notaris in de bvba Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer;

Besluit:

met 18 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies) 2 nee-stemmen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt) 11 onthoudingen (Van Eeckhout Freddy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De vestiging van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van zichten en lichten op een perceel stadsgrond langs de Armand De Riemaeckerstraat te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling Ninove sectie B nr. 935B 02 ten voordele van de percelen kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 928F en 1598A 3, eigendom van de bvba NDL, Aalstersesteenweg 271, 9400 Ninove, tegen een eenmalige vergoeding van € 1.300, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwerp-akte wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie